Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 43

18 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO KRONIKK HILDE DALEN, KREM: Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv og SIDSEL THERESE NATLAND, Fakultetet for Samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus I mai i år sendte regjeringen ut et hø- ringsforslag som skal være bidragende til at arbeidsmarkedstiltak skal bli bedre og enklere. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) formidlet 28. juli behovet for endringer i dagens velferdssamfunn: «Vi må i større grad slippe til frivillige og ideelle organisasjoner og private sosiale entrepre- nører i vår velferdsproduksjon». Sosial verdiskaping Entreprenørskap og innovasjon er ord som forbindes med vekst og verdiskaping. So- sialt entreprenørskap kan forstås som en viktig faktor for sosial verdiskaping. Johan H. Andresen/Ferd har markert seg ved sin satsning på sosialt entrepre- nørskap. Andresen er blitt sitert på at han ikke har et langt nok liv til å vente på at det offentlige skal finne løsningene! I en rapport fra Tele- marksforskning (2012) peker forskerne Karin Gustavsen og Lars Kobro på at de samfunnsmessige forutsetningene for å lykkes med sosial innovasjon er helt andre i dag enn under de første bølgene av sosiale initiativer på 1800-tallet og etter andre verdenskrig. Velferdsstaten har vokst fram som den dominerende aktøren for løsning av be- folkningens velferdsbehov, samtidig er det i dag et mye sterkere innslag av markedstan- kegangen som styringsprinsipp for aktivi- teter utenfor statlig sektor. Forskerne peker også på at sosialt entreprenørskap er en virksomhet som befinner seg i et overlap- pingsfelt mellom offentlig, frivillig og privat sektor: Er det en aktivitet i markedet eller ideelt arbeid? Er siktemålet å skape kom- mersielle eller sosiale verdier? Eller begge deler? Flere av de sosiale entreprenørene er egenorganiserte og ofte mennesker som selv har erfart mangler i de offentlige systemene. Dette blir til erfaringsbasert kunnskap som kan brukes i arbeidet med å utvikle nye og bedre løsninger. En sosial entreprenør har fokus på å lede proses- ser som bidrar til positiv endring for flere enn seg selv. De leder ofte nedenfra med engasje- ment, utholdenhet og på- gangsmot, og kan være et bindeledd mellom offentlig sektor og målgruppen. Identifiserer utfordringer Organisasjonen KREM har siden starten i 2005 arbeidet aktivt for å være en sentral aktør i prosesser og prosjekter som regjerin- gens høringsforslag legger opp til. KREM arbeider for at myndighetene skal legge til rette for systematisk er- faringsinnhenting fra brukere, næringsliv og egne ansatte, og omsette denne prak- siskunnskapen til tjenesteutvikling i det offentlige. Løsningene befinner seg gjerne i «mellomrommet» mellom forskning, po- litikk, brukere og praksis. Sosialt entrepre- nørskap innebærer da å identifisere sam- funnsutfordringer og deretter arbeide for å løse eller forbedre disse på nye, innovative måter i samarbeid med det offentlige. Det handler om å gjøre flere ting samtidig – skape nye og bedre løsninger på sam- funnsutfordringene, skape arbeidsplasser og samtidig komplettere de offentlige tje- nestene med tilpassede løsninger. Innova- sjon er ofte resultatet av at mennesker som normalt ikke samhandler treffes «på tvers» – møter der nye synteser oppstår. Samfunnsinnovasjon Ideen bak brukerinvolvering både innen forskning og utvikling er at man må slippe flere stemmer til, ha en vilje til å ekspe- rimentere, feile, lære av erfaringene og anerkjenne ulike typer kompetanser og kunnskap. Det særlige bidraget fra bru- kerne er at mennesker som selv har vært i en vanskelig situasjon, besitter erfarings- kunnskap som kan brukes for å oppnå samfunnsinnovasjon. På samme måten kan også sosialt entreprenørskap innebære myndiggjørende prosesser - empowerment – og det kan fasilitere for en syntese mel- lom fag, politikk og levde liv. Med dette som utgangspunkt har KREM gjort seg en rekke erfaringer med det å samarbeide med ulike aktører i det private og det offentlige - både som deltakere i forskingsprosjekter basert på likeverdig samarbeid mellom forskning, utdanning, praksisfelt og brukere, og som «Det særlige bidra- get fra brukerne er at mennesker som selv har vært i en vanskelig situasjon, besitter erfarings- kunnskap som kan brukes for å oppnå samfunnsinnova- sjon». Sammen om de nye og bedre løsningene? Sosialt entreprenørskap innebærer å identifisere samfunnsutfordringer og deretter arbeide for å løse eller forbedre disse på nye, innovative måter i samarbeid med det offentlige.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014