Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 16 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 8-2014 17 EKSKLUDERT! Eksklusive nyheter om inkludering Ekskludert! avslører! IKKESANT...? Konfrontert med at Ekskludert! sitter på det hem- melige notatet om Trygdeeksportkampanjen velger pressetalsmann Niklas Nytale ved Stats- ministerens kontor å legge kortene på bordet. – For mange vil kvotehandel med trygdemot- takere være en uvant tanke, men dette er fram- tiden. Og det er nødvendig om vi skal ha råd til å avskaffe formueskatten, sier Nytale. – Dette er ikke bare en vinn-vinn-situasjon. Dette er ikke mindre enn en vinn-vinn-vinn- vinn-situasjon, tilføyer Nytale oppglødd. – Norske uføre vinner fordi de får gode bo- liger, et godt klima og tilgang på billig øl, vin og brennevin. Norske skattebetalere vinner, fordi uføreeksporten vil finansiere skattelette. Span- ske arbeidsledige vinner, fordi de får jobbmulig- heter i arbeid med omsorg for norske uføre. Og den kriserammede spanske staten vinner fordi de får inntekter fra økt eksport til Norge. Uførekal eksporteres til Spania Norge har i all hemmelighet inngått avtale med spanske myndig- heter om at Spania skal ta imot en kvote på 50 000 norske uføre- trygdete. Avtalen danner startskuddet for Trygdeeksportkam- panjen, der målet er at land i Sør-Europa skal overta ansvaret for norske uføre. «Kvotehandel med uføre er et innovativt grep der trygdemottakere for- vandles fra å være en økonomisk belastning til å bli en ressurs. I framti- den vil handel med uføre være like vanlig som handel med tomater.» Slik innledes et hemmeligstemplet regjeringsnotat som Ekskludert! har fått tilgang til fra varslernettstedet Inclusiveleaks. Notatet avsløres detaljer i Trygdeeksportkampanjen som regjeringen skal lansere om kort tid. Kampanjen går ut på å innføre kvotehandel der Norge eksporte- rer uføre i bytte med varer fra kriserammede land i Sør-Europa. AVTALE MED SPANIA Den økonomiske krisen i Spania er grunnen til at landet har sagt ja til å ta imot en norsk uførekvote. Krisen har ført til at titusener arbeidsledige spanjoler har blitt kastet ut av sine hjem. Disse boligene vil spanske myn- digheter tilby gratis til norske uføre, som også vil få gratis helsehjelp. Til gjengjeld vil Norge lette på importvernet i landbruket og øke importen av spanske landbruksvarer. I utgangspunktet skal det være frivillig om de uføre vil flytte til Spania, men både de som sier ja og de som sier nei, vil få kostnadsregulert tryg- deutbetalingene til spansk prisnivå. «Dette vil nok gjøre at mange takker ja», står det i det hemmelige regjeringsnotatet. HEMMELIG KVOTEAVTALE: NIKLAS NYTALE: – En vinn- vinn-vinn- vinn-situasjon! (Illustrasjon: Shutterstock/Henning Smogeli)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014