Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 43

16 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO AKTUELT generalsekretær Lars Rottem Krangnes i organisasjonen Unge funksjonshemmede. Krangnes etterlyser mer kunnskap om arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne og om hvorvidt arbeidsmarkedet er tilpas- set behovet funksjonshem- mede kan ha for fleksibilitet i arbeidssituasjonen. – Det er et spørsmål om man i dagens arbeidsmarked har de stillingene som trengs, sier han. Krangnes støtter AFI- forskernes påpekning av at teksten i stillingsannonsene kan virke ekskluderende. – Det er blitt en norm at man nærmest etterlyser supermenn og superkvinner med stor ar- beidskapasitet. Slike utlysningstekster kan være dårlig tilpasset det selvbilde mange funksjonshemmede har og kan bidra til at de unnlater å søke. Avhengig av tillit Rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet påpeker at mange funksjonshemmede ikke ønsker å oppgi sin funksjonshemning i jobbsøknader. Dette kan ha bidratt til at Spekter-prosjektet ikke har fanget opp aktuelle kandidater, mener AFI-forskerne. Spørsmålet om å opp- gi funksjonshemning i en jobbsøknad er ikke enkelt. Det avhenger blant annet av at det er et tillitsforhold mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, mener Lars Rottem Krangnes. – Vår jobbportal job- bressurs.no er et positivt virkemiddel i den forbin- delse. Gjennom å annon- sere der har arbeidsgivere vist at de har vilje til å rekruttere funk- sjonshemmede. Det kan bidra til at man føler seg tryggere på å oppgi funksjons- hemming når man søker på en jobb. Holdt dørene vidåpne I likhet med generalsekretæren i Unge funksjonshemmede har Kari Saastad ETTERLYSER SUPERMENNESKER: Utlysningstek- ster der man nærmest etterlyser supermenn og superkvinner med stor arbeidskapasitet, kan være dårlig tilpasset det selvbilde mange funksjonshemmede har, mener generalsekre- tær Lars Rottem Krangnes i Unge funksjons- hemmede. i Spekter merket seg AFI-forskernes hypotese om at teksten i stillingsannon- sene kan ha ført til at noen har unnlatt å søke. – Vi bør kanskje tenke igjennom ut- lysningstekstene. Det kan kanskje opp- leves som en dobbeltkommunikasjon når man sier at her trenger man men- nesker med stor gjennomføringsevne og arbeidskapasitet, noe som kan oppfattes som at stillingen ikke passer for perso- ner med nedsatt funksjonsevne. Om det magre utkommet av prosjek- tet kan ha sammenheng med manglen- de tillit til arbeidsgivere blant personer med nedsatt funksjonsevne, er Saastad mer usikker på. – Det er vanskelig for oss å vite hva den enkelte funksjonshemmede tenker. I dette prosjektet prøvde vi å vise at vi holdt dørene vidåpne og at det var vilje til å tilrettelegge stillingene for funk- sjonshemmede. De funksjonshemmede må på sin side kjenne sin besøkelsestid og våge å stole på at arbeidsgivere har en vilje til å ansette dem. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Foto: Morten Brun) «Erfaringene fra dette prosjektet viser at god vilje ikke er nok.» GENERALSEKRETÆR LARS ROTTEM KRANGNES, UNGE FUNKSJONS- HEMMEDE

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014