Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 14 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 8-2014 15 Svare, som har skrevet rapporten sammen med forsker Ingebjørg Skarpaas. Behov for fleksibilitet I tilknytning til prosjektet har AFI-forskerne foretatt en spørreundersøkelse blant perso- ner med nedsatt funksjonsevne om deres arbeidslivserfaringer. Der kommer det fram at mange ønsker å jobbe i redusert stilling. Mange oppgir også at de er avhengig av en tilrettelegging på arbeidsplassen som blant annet innebærer mulighet for ekstra pauser eller for å ha redusert arbeidstempo i perioder. – Hvis man hadde utlyst stillinger med større fleksibilitet og med mulighet for å job- be redusert, i hvert fall i perioder, ville man kanskje fått flere søkere, sier Helge Svare. – Undersøkelsen viser også at det blant arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne finnes en mistillit til arbeidsgivernes vilje til å tilrettelegge. En del har hatt dårlige erfaringer som gjør at de kan være redde for å søke jobber der de risikerer å falle igjennom på nytt, til- føyer AFI-forskeren. – Ikke overraskende – Erfaringene fra dette prosjektet vi- ser at god vilje ikke er nok. Det er ikke overraskende, sier (Illustrasjon: Shutterstock) «Bedrifter bør vurdere å dempe 'supermann'- retorikken.» FORSKNINGSLEDER HELGE SVARE, AFI (Foto: Privat) Spekter, men den viste seg likevel å være for optimistisk. To av de fire virksomhetene fikk ingen søkere som oppga at de hadde nedsatt funksjonsevne. De to andre fikk to funk- sjonshemmede søkere hver. – Én av de fire ble innkalt til intervju, men vedkommende hadde vesentlig mindre arbeidserfaring enn den som fikk jobben, sier spesialrådgiver i Spekter og leder for prosjektet, Kari Saastad. Hun er overrasket over at det ikke var flere søkere i målgruppen og at man ikke lyktes med å få ansatt noen med nedsatt funksjonsevne gjennom prosjektet. Det har ikke stått på viljen i virksomhe- tene som har deltatt, understreker Saastad. – Det er ingen tvil om at arbeidsgiverne var veldig innstilt på å få til ansettelser, fast- slår hun. Supermenn og superkvinner På oppdrag fra Spekter har forskere ved Arbeidsforskningsprosjektet (AFI) fulgt rekrutteringsprosjektet fra start til mål. I en rapport om prosjektet lanserer de flere mu- lige forklaringer på de magre resultatene. Forskerne stiller blant annet spørsmål ved om teksten i stillingsannonsene kan ha vir- ket avskrekkende. I noen av utlysningene ble det brukt formuleringer som at man ønsket personer med sterk gjennomføringsevne og stor ar- beidskapasitet. Det kan indirekte ha sendt signaler om at man ikke ønsket personer med nedsatt funksjonsevne, mener for- skerne. De spør om responsen hadde vært større dersom annonsene i mindre grad hadde gitt inntrykk av at man måtte være «supermenn» eller «superkvinner» for å fylle stillingene på en tilfredsstil- lende måte. – Bedrifter bør se på hvilket språk og hvilke begreper de bruker. De bør vurdere å dempe «supermann»- retorikken hvis de vil nå fram til søkere med nedsatt funk- sjonsevne, sier fors- kningsleder Helge BARE ÉN TIL INTERVJU: I alt 128 stillinger ble utlyst i Spekters rekrutteringsprosjekt, men bare én søker med nedsatt funksjonsevne ble innkalt til intervju. Vedkommende fikk ikke jobben. «Arbeidsgiver- ne var veldig innstilt på å få til ansettel- ser.» SPESIALRÅDGIVER KARI SAASTAD, SPEKTER (Foto: Spekter)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014