Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 43

14 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO 128 stillinger ble utlyst. Fire søkere oppga at de hadde nedsatt funksjonsevne. Én ble innkalt til intervju. Ingen ble ansatt. Dette er de nakne fakta som forteller hvordan det gikk da arbeidsgiverorganisa- sjonen Spekter ville ta et tak for å få flere funksjonshemmede i arbeid. Fire virksom- heter tilknyttet Spekter deltok i prosjektet, som pågikk fra våren 2012 til sommeren 2014. Å få flere funksjonshemmede i arbeid er et av tre delmål i avtalen om et inklu- derende arbeidsliv (IA-avtalen), og det er dette delmålet man har lykkes dårligst med. Som Velferd skrev i nummer 6-2014 har sys- selsettingen blant funksjonshemmede gått ned, ikke opp, siden den første IA-avtalen ble inngått i 2001. Hensikten med Spekters Serie: IA-AVTALEN – visjon og virkelighet Mislykket rekrutteringsprosjekt i Spekter-regi: Ingen funksjons- hemmede fikk jobb I to år har arbeidsgiverorganisasjonen Spekter satset aktivt for å rekrut- tere arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Resultatet er nedslå- ende. Ingen funksjonshemmede har fått ansettelse gjennom prosjektet. TEKST: ØIVIND FJELDSTAD prosjekt har vært å bidra til en mer positiv utvikling på dette området. På ordinære vilkår Mens offentlige virksomheter har iverksatt trainee-programmer og andre særtiltak for å få funksjonshemmede i jobb, har hensik- ten med Spekter-prosjektet vært å rekrut- tere gjennom vanlige ansettelsesprosesser. Denne tilnærmingen ble valgt blant annet fordi forskning viser at funksjonshemmede kan oppleve at offentlige tiltak og virkemid- ler virker negativt inn på selvtilliten og at de helst vil ha jobb på ordinære vilkår. De fire virksomhetene som deltok i pro- sjektet, gikk aktivt ut for å få søkere med nedsatt funksjonsevne til ledige jobber blant annet innen helse, IKT og admi- nistrasjon. I utlysningstekstene var det formuleringer som at arbeidsplassen er en «IA-virksomhet og arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne», og at «virksomheten deltar for tiden i et prosjekt for å øke rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne. Personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke». I tillegg til å annonsere gjennom vanlige kanaler, ble annonsene også lagt ut på job- bressurs.no, en jobbportal som driftes av organisasjonen Unge funksjonshemmede. Beskjeden målsetting Målsettingen var å ansette fem personer med nedsatt funksjonsevne gjennom pro- sjektet. En beskjeden målsetting, mente

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014