Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 43

12 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO AKTUELT – Vi trenger praktiske verktøy for å omsette visjonene om et mer inkluderende arbeids- liv i praktisk handling. Meningen er at jobb- foralle.no skal være et slikt verktøy, sier Tore Kristensen. Velferds redaktør står i spissen for eta- bleringen av den nye jobbportalen for in- kluderende rekruttering. – Formålet med jobbforalle.no er å skape en møteplass mellom arbeidsgivere med vilje til en raus og inkluderende rekruttering og mennesker som av ulike grunner møter utfordringer når de søker jobb gjennom vanlige kanaler. Arbeidsgiverne har egeninteresse av å annonsere på jobbforalle.no, understreker Kristensen. – Jeg er helt sikker på at man som ar- beidsgiver får mye igjen for å være raus og slippe inn andre kvaliteter og annen kunn- skap enn det som er helt A4. Å vise at man er opptatt av en inkluderende rekruttering bidrar også til å bygge opp et positivt om- dømme. I startfasen Den nye jobbportalen er i en etablerings- Velferd har lansert stillingsmarkedet jobbforalle.no: – En portal for et rausere arbeidsliv 1. november lanserte Velferd jobbforalle.no, en jobbportal for mennes- ker som sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet. – Vår ambisjon er at jobbforalle.no skal være et verktøy for å høvle ned terskelen inn til arbeidslivet, sier Velferds redaktør Tore Kristensen. TEKST: ØIVIND FJELDSTAD n FOTO: WERNER JUVIK fase, og det arbeides nå med å få på plass avtaler med ulike annonsører. Gjennom årsavtaler vil annonsørene for en rimelig pris kunne annonsere alle sine relevante stillinger gjennom hele året på jobbforalle. no. I tillegg til henvendelser rettet mot po- tensielle annonsører, arbeides det også med å få til samarbeid med ulike organi- sasjoner og etater. – Vi har et samarbeid med Nav Buskerud om å legge ut stillin- ger. Nav sentralt er også positive til prosjektet, og vi vil få lagt ut lenke til jobbforalle.no på relevante nettsider i Nav-systemet, forteller Tore Kristensen. Også Funksjonshemmedes Fellesorgani- sasjon, med sine 75 medlemsorganisasjo- ner, er en attraktiv samarbeidspartner, sier Velferd-redaktøren. – Vi har fått lov til å bruke deres logo og håper på et formalisert samarbeid. Vi vil knytte til oss flest mulig aktører som jobber opp mot de gruppene vi ønsker å hjelpe inn i arbeidslivet. God vilje – men høy terskel Beslutningen om å opprette jobbforalle.no bygger blant annet på erfaringene fra det daglige arbeidet med Magasinet Velferd. – Gjennom arbeid med Velferd har vi møtt mange mennesker som opplever at terskelen inn til arbeidslivet er høy. Det kan være funk- sjonshemmede, unge som har droppet ut av skolen, mennesker med innvandrerbakgrunn eller andre som av ulike grunner har hull i CV-en. Samtidig har vi møtt mange arbeidsgi- vere som viser en genuin vilje til inkluderende rekruttering, sier Kristensen. – Med jobbforalle.no tilbyr vi et verktøy som kan brukes til å høvle ned den høye terskelen mange snubler i når de forsøker å få seg en jobb, tilføyer han. Økende vilje til samfunnsansvar Etableringen av jobbforalle.no skjer på et tidspunkt med økende bevissthet om be- tydningen av samfunnsansvar. «Jeg er helt sikker på at man som arbeidsgiver får mye igjen for å være raus.»

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014