Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 8-2014 11 AKTUELT Arbeidstakere ønsker i gjennomsnitt å job- be til de er 65 år, viser årets utgave av Norsk seniorpolitisk barometer, som Senter for seniorpolitikk offentliggjorde i november. Det betyr at ønsket pensjoneringsalder har økt med fire år siden det første barometeret ble lagt fram i 2003. Nesten en fjerdedel sier at de vil tre helt ut av arbeidslivet først når de er 70 år eller eldre. Norske lederes vilje til å an- sette eldre er imidlertid ikke like stor som eldres vilje til å stå lenge i arbeid. To av tre ledere som har ansatt med- arbeidere det siste året, har ingen nyansatte over 50 år. Ledere sier også i snitt at de vil nøle med å innkalle søkere til intervju når de er 57,5 år. – Dessverre taper seniorer og eldre arbeidstakere popu- laritet blant lederne. Vårt råd til 50-åringer blir derfor: Bytt jobb nå, dersom du ikke ser for deg å ha samme jobb helt fram til pen- sjoneringsalder, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk. – Jeg har litt vondt i magen når jeg sier det. Men det er en realitetsorientering, sier Østerud til Velferd. Stagnasjon gir bekymring På spørsmål om når de anslår at folk regnes som eldre i arbeidslivet, svarer ledere i gjen- nomsnitt 55,4 år. Det er halvannet år lavere enn i fjor. Dermed brytes en mangeårig trend der ledere har oppgitt en stadig høy- TEKST: ØIVIND FJELDSTAD Flere seniorer vil jobbe lenger Norske arbeidstakere har et økende ønske om å stå lenge i jobb før de går av med pensjon. Det viser Norsk seniorpolitisk barometer, en årlig undersøkelse av holdninger til seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. GI SENIORER EN SJANSE: – Min oppfordring til arbeidsgivere er: Innkall seniorer til jobbintervju, så blir dere kjent med dem og får se hva de kan, sier direktør Kari Østerud ved Senter for senior- politikk. ere alder for når man blir regnet som eldre. – Det har vært en positiv utvikling i hold- ningen til eldre arbeidstakere siden vi star- tet med det seniorpolitiske barometeret. Men årets undersøkelse kan tyde på at det er en stagnasjon i den positive utviklingen, konstaterer Kari Østerud. – Tegnene til stagnasjon gir grunn til bekymring. Med tanke på behovet for arbeids- kraft i framtiden, trenger vi en videre positiv utvikling, tilføyer hun. Kjennskap motvirker fordommer Arbeidsgivere vil gjerne be- holde de eldre arbeidstakerne de har, men er ikke like posi- tive til å ansette nye, påpeker forsker Per Erik Solem ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA. – Når ledere skal ansette eldre de ikke kjenner, får dyptliggende negative fordom- (Foto: seniorpolitikk.no) mer om eldre og aldring gjennomslag, ifølge Solem. Men personlige erfaringer kan motvirke fordommene. – Kontakt med eldre arbeidskraft synes å fremme lederes positive holdninger til seniorer, sa Solem ved lanseringen av Norsk seniorpolitisk barometer 2014. «Dessverre taper senio- rer og eldre arbeidsta- kere popu- laritet blant lederne.»

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014