Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 30 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 7-2014 31 Ursula Småland Goth (red) FOLKEHELSE I ET NORSK PERSPEKTIV Gyldendal Akademisk forlag 2014 Anders Barstad LEVEKÅR OG LIVSKVALITET Vitenskapen om hvordan vi har det Cappelen Damm Akademisk forlag 2014 John Gunnar Mæland TRYGD ELLER ARBEID Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet Cappelen Damm Akademisk forlag 2014 Forfatterne tar for seg temaer som fysisk aktivitet, kosthold, sosial ulikhet, psykosomatisk helse, migrasjonshelse og arbeidshelse. Metode, samhandling og kommunikasjon be- handles i egne kaptiller. Det gjør også betydningen av frivillig innsats og helsesøsters rolle. Boka gir også et blikk på historiske forhold og en gjennomgang av sentrale begreper. Forfatterne presenterer tiltak og erfaringer fra prosjekter som er igangsatt i Norge. Er det grupper i befolkningen som får det verre, eller som på annen måte ikke følger med i velferdsutviklingen? Hvordan kan man sammenfatte informasjonen som undersøkelser av levekår og livskvalitet gir, i mål som forteller noe om velferden på samfunnsnivå? Hva er svakheten i de mål som brukes på nasjoners velferdsnivå? Dette er noen av de spørsmål forfatteren forsøker å gi svar på. Har vektleggingen av arbeidslinja gått på bekostning av samfunnssolidariteten som lå til grunn for folketrygden? Hva forklarer svingningene i sykefraværet? Hvilke sosiale og individuelle faktorer øker risikoen for arbeidsuførhet? Hvorfor er det så vanskelig å få arbeidsuføre tilbake i jobb? Det er noen av problemstillingene boka tar opp. Mæland var tidligere rådgivende overlege i Nav. BOKHYLLA

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014