Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 43

26 NR 7-2014 | WWW.VELFERD.NO Knut Røed økonom, forsker, Frischsenteret, UiO Ada Ingrid Engebrigtsen sosialantropolog, forsker, NOVA Solveig Osborg Ose arbeidsmarkedsøkonom, SINTEF, avd. Helse VELFERDKOMMENTAREN Kåre Hagen Direktør ved forskningsinstituttet NOVA Kvalifiseringsprogrammet (KVP) tilbyr personer med svak tilknytning til arbeidslivet og minimale rettigheter i trygdesystemet en stabil inntekt på omtrent 175 000 i året for en periode på 1-2 år. Samtidig stilles det krav om fulltids deltakelse i et «skreddersydd» program. Målet med programmet er å fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet ved hjelp av tett og forpliktende bistand og oppfølging. Aktiviseringsprogrammer kan være et tveegget sverd. Siktemålet med slike programmer vil typisk være å hjelpe folk inn i ordinært arbeid så raskt som mulig, for eksempel ved å tilby nye kvalifikasjoner og jobbtrening eller hjelp til å takle helseplager eller personlige problemer. Risikoen er likevel at de ender opp med å bli en «sovepute», ettersom stønaden man mottar for noen framstår som et brukbart alternativ til dårlig betalte jobber i det ordinære arbeidslivet. Denne siste virkningen kalles på fagspråket for «atferdsrisiko» (moral hazard), og går i denne sammenheng ut på at hjelpen som ytes fra fellesskapet kan bidra til å dempe mottagernes anstrengelser for å klare seg selv. Inntektssikring og krav Kvalifiseringsprogrammet framstår som nokså raust ved at det tilbyr en stabil og trygg inntekt til mennesker som i utgangs- punktet står tilnærmet uten trygderettigheter. På en annen side innebærer kravet om fulltids deltakelse at dette ikke framstår som særlig attraktivt for folk som egentlig ikke har lyst til å arbeide. Programmet har hatt høy prioritet i NAV-systemet, og det har vært satt inn store saksbehandlingsressurser for å få det til å virke. Har man fått det til? Svaret på dette spørsmålet er av betydning langt ut over hensynet til en «snever» evaluering av KVP. Dette dreier seg om hvorvidt kombinasjonen av raus inntektssikring og krav om aktiv deltakelse er en farbar vei for å øke sysselsettingen blant personer med store problemer i forhold til arbeidslivet. Metodiske utfordringer Det er imidlertid ikke helt enkelt å gi noe udiskutabelt svar på hva effektene av KVP egentlig har vært. Vi kan riktignok observere hvordan det går med deltakerne i årene etter deltakelse. Men vi vil aldri kunne observere hvordan det hadde gått med dem hvis de ikke hadde deltatt i KVP. Når nye medisiner skal testes ut gjøres dette vanligvis gjennom såkalte kontrollerte randomiserte forsøk. Det betyr at det blant en gruppe aktuelle pasienter trekkes et rent tilfeldig utvalg av personer som får den nye medisinen og et annet utvalg av personer som enten får den «gamle» (alternative) medisinen eller ikke noen medisin i det hele tatt – bare en virkningsløs «juksemedisin» (placebo). Siden disse gruppene er trukket helt tilfeldig vil man i ettertid kunne finne effekten av den nye medisinen ved ganske enkelt å sammenligne hvordan det går med de to gruppene. Men deltakere i KVP utgjør på ingen måte noe tilfeldig utvalg av noen identifiserbar gruppe. Tvert imot er de valgt ut nettopp på basis av at de har store problemer i arbeidsmarkedet. «Kvalifiserings-programmet ser ut til å hjelpe en vanskeligstilt gruppe inn i – eller tilbake til – arbeidslivet.» Kvalifiseringsprogrammet virker! Kvalifiseringsprogrammet (KVP) ble introdusert i 2007 som et viktig virkemiddel i kampen mot fattigdom. Ved Frischsenteret har vi nå studert effektene av deltakelse i KVP. Vår konklusjon er at dette programmet har hjulpet mange mennesker ut av fattigdom og inn i arbeidslivet.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014