Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 7 of 73

det å få ro i elevgruppen før undervisningen kan starte, elevkonflikter som læreren mener må løses i forkant av en time, irettesettelse av enkeltelever i undervisningssituasjoner, eller demping av uro i elevgruppa og restart av oppgaver underveis i læringsøkten. Slike tidstyver opplever alle lærere fra tid til annen, men skjer det en opphopning av slike faktorer over tid, kan det tappe krefter, overskudd og motivasjon som læreren behøver for å framstå som en trygg og autoritativ leder. I slike situasjoner kan læreren lett miste oversikten over mulig løsninger og befinne seg i en handlingstvang der kjeft og anmerkninger blir brukt for å gjenvinne kontroll. I noen tilfeller legitimeres også kjeftingen ved at flere lærere opplever elevgruppa eller en enkeltelev som utfordrende og at det derfor ikke er rart at man «sprekker». Det er verken farlig eller uvanlig at læreren av og til må heve stemmen eller bruke kjeft, gi negativ tilbakemelding til elevgruppa eller til enkeltelever. Er elevene vant til å bli møtt med en positiv og støttende kommunikasjon fra lærer, kan én negativ reaksjon korrigere de fleste elever. Tenk på 5: 1-regelen: Støttende og positiv kommunikasjon må brukes fem ganger mer for at kjeft eller negativ tilbakemelding skal fungere én gang. Kjeft eller anmerkninger alene fører sjelden eller aldri til atferdsendring hos eleven eller løser en fastlåst og negativ situasjon. Eksempler på støttende og atferdskorrigerende tiltak som styrker relasjonen mellom lærer og elev, kan du lese om i del 2. Analyse av «feller» i skolehverdagen All atferd skjer i kontekst og i relasjon. Det betyr at elever ikke er upåvirket av de kontekstuelle rammene de befinner seg innenfor (skolebygning, klasseromsutforming, undervisningsmateriell, klassemiljø). Endring i kontekstuelle eller relasjonelle faktorer vil føre til endring i atferd. I dette ligger derfor muligheten for å «løse» en stor del av utfordrende elevatferd innenfor skolens rammer. I forkant av arbeidet med å endre læringsmiljøet, foretas en analyse av hvilke «feller» som gjør det vanskelig for elevene å vise god elevatferd i løpet av skoledagen. Den viktigste faktoren er likevel lærerens møte med eleven og undervisningssituasjonen. Fem områder i forhold til å klargjøre forventninger til elevatferd: 1Oversikt og orden i det fysiske miljøet. 2Oppstart av dagen og timen. 3Overgangssituasjoner. 4 Avslutning av timen og dagen. 5 Friminutt og andre ustrukturerte aktiviteter der lærer ikke leder. Når lærerne analyserer skolehverdagen gjennom disse punktene, dukker det ofte opp flere situasjoner hvor det kan være uklart for elevene hvilke regler som faktisk gjelder og hva lærerne forventer av dem. 7

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?