Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 67 of 73

Vedlegg Om elevsamtalen Elevsamtalen er et viktig verktøy for å motivere elever til innsats og skape tro på at endring av atferdsmønstre er mulig. Elevsamtalen kan bidra til å bygge og vedlikeholde relasjonen mellom lærer og elev. «Skolen skal ha rom for alle, og lærerne må derfor ha blikk for den enkelte. Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse.» Kunnskapsløftet side 10, generell del De litt lengre og omfattende elevsamtalene vil være en hjelp for læreren til å tilrettelegge undervisningen best mulig for eleven. For å unngå at undervisningen blir drevet kun etter lærerens subjektive forståelse av gruppas og den enkelte elevs faglige nivå, må læreren kartlegge hvor den enkelte elev befinner seg (jf. Minas opplevelse av matematikkundervisningen i mirakelspørsmålsloggen på side 48.) Opplæringslova §1-3 sier: «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.» I elevsamtalene kommer elevens stemme fram, og er et uunnværlig verktøy i dette arbeidet. Gjennom å kartlegge elevens sterke sider og stimulere disse, kan vi styrke elevens tro på det er mulig å endre negative atferdsmønstre. For å møte og veilede eleven best mulig, må læreren kontinuerlig kartlegge elevens mestringspotensiale i forhold til sosiale og faglige ferdigheter. Ved å vise tydelig til tiltakene som er satt i gang i klassene vil elevene få tro på at endring er mulig. I forskrift til opplæringslova § 3-8 står det om dialog om annen utvikling: «Eleven, lærlingen og lærekandidaten har rett til jamleg dialog med kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket.» Samtaler med enkeltelever handler altså ikke bare om utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene. Elevsamtalen gir læreren en unik mulighet til å sette seg inn i og forstå bakgrunnen for elevens handlinger. Ved å hjelpe eleven med strategier for å gjøre færre uønskede handlinger i klasserommet og i friminuttene, blir også antall ganger eleven vil vise seg negativt fram for resten av elevene færre. Samtalene gir eleven anledning til å sette ord på hva som er viktig for å mestre skolehverdagen. Gjennom samtalene kan læreren identifisere elevens ressurser og hjelpe ham til å se og bygge ut mulige løsninger som kan endre situasjonen (empowerment eller myndiggjøring). Dette kan være elementer i forhold til eleven selv, lærerens praksis eller andre forhold ved læringsmiljøet. 67

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?