Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 45 of 73

Eksempel fra 9. trinn Jenter med utfordrende atferd. Uro i undervisningssituasjonen. «9. trinn på en ungdomsskole har mye negativ elevatferd, spesielt blant jentene i flere av klassene. Lærerne opplever at enkelte av jentene utfordrer dem i timene ved uro og negative kommentarer. Flere av jentene har konflikter seg imellom og i forhold til andre elever på trinnet. Lærerne har over tid registrert mye negativ og nedlatende språkbruk blant elevene generelt, og i forholdet mellom lærere og elever.» Situasjon nå Lærerne er frustrerte over situasjonen og ser ikke at elevene har endret atferd selv om de opplever å ha nedlagt mye tid på å løse opp i konflikter og å snakke med både elever og foreldre. Enkelte jenteforeldre har meldt til skolen at de vurderer skolebytte hvis ikke tiltak iverksettes umiddelbart for å stoppe den negative atferden. Lærerne ser også at det er flere jenter på trinnet som blir mer og mer innesluttet. De har dessuten få elever å spille på for å dra hele elevgruppa over i mer positive samhandlingsmønstre. Første teammøte Lærerne på 9. trinn samler seg på teammøte for å diskutere saken. De opplever at de blir mer og mer slitne uke for uke, og at stadig flere elever kommer inn i negative mønstre. Dessuten har foreldrene naturlig nok begynt å melde sin bekymring for både læringsutbytte og trygghet i skolehverdagen for barna sine. Lærerne bestemmer seg for å melde saken til ledelsen. De står fast, og ser at tiltakene de har satt inn ikke har hatt ønsket effekt. Møte i skolens plangruppe Ledelsen mottar bekymringsmeldingen fra lærerne på 9. trinn gjennom plangruppemøtet. Plangruppa består av rektor, assisterende rektor, inspektør og teamleder for lærerteamet på 8., 9. og 10. trinn. Plangruppemøtene holdes hver annen uke, og har flere formål. Ledelsen får høre «nytt og godt» fra teamene. Ledelsen får også en arena for å sjekke ut hvordan det går med tiltakene i strategisk plan som trinnene arbeider med. Er det spesielle utfordringer teamet står oppe i, presenterer teamlederen dette for resten av plangruppa. Teamleder på 9. trinn legger derfor fram sin bekymring. Kommentar Ledelsen får innsyn i hvilke tiltak som er forsøkt, de kan evaluere hvilke tiltak som har hatt effekt og kan finne nye virksomme tiltak. Ved å få konkret informasjon i plangruppemøtet, bestemmer inspektøren at hun som teamansvarlig for 9. trinn vil delta på det neste teammøtet. 45

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?