Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 73

Forord Uro i skolen kan for eksempel være tidstyver som småprat i timene, unødig vandring fra plassen, avbrytelser, forsentkomming og konflikter. Det som for noen kan arte seg som produktiv uro, kan for andre betegne seg som kaotiske og uholdbare læringsvilkår. Å definere hva uro i skolen er, er derfor vanskelig og lite hensiktsmessig. Den enkelte lærers og elevs opplevelse av uro avgjør om forholdene ansees som positive eller negative. Men når uroen oppleves som en belastning for en eller flere i skolen og bidrar til mistrivsel, frustrasjon eller svakere læringsutbytte – da er uroen i en kategori som krever konkrete endringstiltak for å gjenopprette et trygt og produktivt læringsmiljø. Å jobbe med å forbedre og bevare et godt læringsmiljø er en kontinuerlig oppgave i skolen. Å skape ro, orden og trygge elevmiljø, bidrar til å nå målet om tilpasset opplæring for elevene i skolen. Behovet for å iverksette særskilte tiltak for å utvikle og ivareta et godt læringsmiljø, varierer fra skole til skole og fra lærer til lærer. Dette heftet er ment å gi deg som leder eller lærer praktiske eksempler på strategier som kan benyttes for å gjenopprette et godt læringsmiljø. Eksemplene som presenteres i del 2 kan gi tips til hvordan skolen kan endre en uønsket negativ utvikling i klassen, på trinnet eller på hele skolen. Tiltakene kan like gjerne brukes i «fredstid» slik at uro, uorden og utvikling av negative relasjoner unngås. Mange vil nok oppleve å få bekreftet sin allerede gode praksis ved å lese eksemplene. Vi håper å inspirere til refleksjon rundt pedagogisk praksis, og kanskje gi deg som pedagog noen gode verktøy i møtet med elevgruppen, enkelteleven og foreldrene. Heftet retter seg til alle ansatte i og rundt skolen; skoleledere, lærere, assistenter, helsetjenesten og eksterne hjelpetjenester som har et systemrettet fokus i arbeidet med barn. Heftet er også nyttig for lærerstudenter og andre studier der opplæring, oppdragelse og omsorg er stikkord. Endring er mulig Å utvikle positive læringsmiljø kan gjøres uavhengig av skolens geografiske eller demografiske beliggenhet, skolens kontekstuelle rammer og fysiske utforming. Det kan like gjerne settes i gang på ungdomstrinn og i videregående skole, som på barnetrinnet. Metodene er de samme, bare ordvalget er tilpasset alderstrinnet. Først og sist handler god pedagogisk praksis om gjensidig respekt i møtet mellom mennesker; leder–lærer, lærer–elev og skolen–foresatte. Du som står i en profesjonell rolle har ansvaret for å jobbe aktivt og systematisk for å sikre et trygt og positivt læringsmiljø, enten du står alene i klasserommet, samarbeider med teamkolleger eller er del av et skoleomfattende tiltak. 4

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?