Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 73

Eksempel fra 2. trinn Uro og høyt støynivå – hvordan få med seg alle? «Lærerne på 2. trinn synes det er for mye uro i undervisningssituasjonen. I tillegg bruker elevene lang tid på å komme inn etter friminuttene, og støynivået i gang og garderobe er altfor høyt. Mye av undervisningstiden går med til å «hysje på» og roe ned enkeltelever, og lærerne føler seg slitne. I tillegg strever de med en ny elev som de opplever som litt umoden og til tider lite motivert for skolearbeid.» Tiltak skolen har iverksatt Skolen har satt inn en assistent fra skolestart for å øke voksentettheten. To av de tre lærerne er nyutdannede. De har 20 elever i hver sin elevgruppe som de har kontaktlæreransvar for. Assistenten brukes mest i forhold til den eleven som strever mest. Når eleven legger seg ned på gulvet, eller ikke klarer å slutte med høye lyder ved tilsnakk, tar assistenten eleven med ut på et grupperom for samtale. Lærerne har bestrebet seg på å gi positive tilbakemeldinger til elevene som er raske inn til timene og som viser arbeidsro. Situasjon nå Foreldrene har begynt å melde bekymring til lærerne ettersom elevene stadig mister klær, utstyr og bøker. Foreldrekontakten har også meldt til skolen at han har fått en henvendelse fra en forelder om for mye bråk i timene. Arbeidsprosessen videre Skolen har som en del av sine rutiner at alle nytilsatte lærere jevnlig blir innkalt til samtaler med sin nærmeste leder i skolens lederteam. Ledelsen består av rektor, assisterende rektor og inspektør. Sosiallærer er ikke en del av skolen faste lederteam, men har i perioder hatt veilederansvar i ulike prosjekter ved skolen. Målet med disse samtalene er å – ivareta nytilsatte slik at de har det best mulig på arbeidsplassen sin – fange opp utfordringer læreren står oppe i så tidlig som mulig, både i forhold til elevgrupper og enkeltelever. Skolen ønsker å sette i gang tiltak raskt for å forhindre at negativ atferd eskalerer. Kommentar Som nytilsatt kan det ta tid før man benytter seg av skolens øvrige rutiner. Både fordi man kan være usikker på hvor alvorlig det må være før man sier ifra, og fordi det er mye å sette seg inn når man er ny på en arbeidsplass. 17

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?