Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 73

fortsetter å jobbe for å ivareta elevenes læringsmiljø i henhold til opplæringslovens §9a. Skolen bør likevel etterspørre ønsker og behov fra foreldrene som kan hjelpe skolen med å velge gode tiltak. Når skolen er i forkant med informasjon og tydeliggjør et ønske om lav terskel for kontakt mellom skole og hjem, skaper det trygghet og troverdighet overfor foresatte. Noen ganger har skolen behov for å gjenopprette tillit mellom skole og hjem. Foresatte kan ha opplevd negative holdninger og situasjoner rundt eget barn som gjør at troen på at skolen og lærerne «vil mitt barns beste», er svekket eller fraværende. For at skolen skal lykkes med å skape gode og trygge læringsvilkår, er det avgjørende å ha foresatte som støttespillere. På samme måte som skolen informerer foreldregruppa, må enkeltforeldre også gis god informasjon om hvilket ansvar skolen skal ta for å sikre eleven best mulig læringsvilkår. Foresatte må tas med på råd om hva de ønsker for sitt barn. Skolen må innta en ydmyk og lyttende rolle overfor foresatte. Skolen må også erkjenne at ikke alle foresatte har samme kapasitet eller mulighet til å støtte opp om arbeidet til skolen, som for eksempel å hjelpe eleven med lekser og sørge for at de kommer presis til skolen. Kanskje må andre hjelpetjenester kobles inn for å støtte hjemmet med slike oppgaver. Det er heller ikke lett for foresatte å fjernstyre elevens atferd i samvær med andre elever på skolen. Skolen må ha respekt for at foresatte bidrar i samarbeidet på ulik måte, og hele tiden være bevisst sin profesjonelle rolle og ansvar i samarbeidet. Faglig begrunnelse Skoleforskning viser at det er en klar sammenheng mellom atferden blant elevene ved skolen og deres arbeidsinnsats og læringsutbytte (Nordahl, Mausethagen og Kostøl, 2009). Elevenes arbeidsinnsats og trivsel ser ut til å ha en klar sammenheng med ledelse, organisering, læringsmiljø, klasseledelse og undervisning på skoler der det rapporteres om lite atferdsproblemer. Nordahl mfl. (2009) forklarer denne sammenhengen ut fra to nivåer; «På skolenivå er det tydelig ledelse, godt samarbeid mellom lærere, lite bruk av organisatorisk differensiering i nivågrupper eller aldersblanding og et relasjonelt elevsyn der elevens problemer sees i en kontekstuell sammenheng. På klassenivå bærer undervisningen preg av autoritativ klasseledelse, positive relasjoner mellom elever og lærere, et godt samhold mellom elevene i stabile sosiale felleskap, tydelige forventinger til læring og atferd og aktivt bruk av ros og oppmuntring.» Læreren er viktigst På vegne av Kunnskapsdepartementet utarbeidet Dansk Clearinghouse i 2008 en systematisk oversikt over hvilken kompetanse hos lærerne som fører til læring hos barn og unge. 12

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?