Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 73

Metode For å oppnå suksess i endringsarbeidet kreves systemarbeid. Med dette menes at alle som er involvert i en elevgruppe er kjent med målene for arbeidet og gjennomfører tiltak på en tilnærmet lik måte over tid. Mange lærere opplever å ha «prøvd alt» når elevgrupper utfordrer. Ofte er de ulike tiltakene ikke gjennomført systematisk nok eller fulgt opp konsekvent nok. For å få til både rask og langsiktig endring, må lærerne over tid gjennomføre tiltakene, selv om de ikke opplever umiddelbar endring. Målet med alt endringsarbeid i skolen er at både voksne og barn opplever at – undervisningstiden i størst mulig grad brukes til læring – alle skal føle seg trygge og oppleve trivsel og utvikling i det sosiale samværet Skoleledelsen Klasseregler Individuell elevtiltak/ Elevsamtaler Figur 2 Systemarbeidets fire «vegger» Lærernes felles praksis og rutiner Foreldresamarbeid Positiv kommunikasjon Kilde: Inger Bergkastet, Heidi Amundsen, Synne Bertnes Skjæret, 2010 Systemarbeidets fire «vegger» For å oppnå disse målene må både systemiske og systematiske tiltak iverksettes rundt eleven. Fire «vegger» danner til sammen rammen for et trygt og effektivt læringsmiljø: nFørst må ledelse og lærere samarbeide om å utvikle forutsigbare kjøreregler for elevatferd. Elevene må gjøres kjent med hvilke forventninger voksne har til dem og trygges på at det er regler som gjelder til enhver tid. nSamtidig må ledelse og lærere samarbeide om å utarbeide en felles praksis for å støtte og lede elevene gjennom skolehverdagen. Det innebærer at lærerne for en periode må forplikte seg til å gjennomføre et sett av rutiner som hjelper elevene i å mestre kjørereglene. 10

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?