Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2020

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1222572

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 35

22 1/2020 Hjem og Skole blir en opplevelse de husker og som de lærer mye av. Nå ønsker han å ta med all den gode erfaringen han har fra den lokale skolen videre i sitt nasjonale arbeid. – Foreldreaktiviteten i skolen er mye viktigere enn mange tror. Det er hverdagen til ungene våre. Jeg tror mange kan bli flinkere til å en- gasjere seg positivt gjennom samar- beid, til det gode for både voksne og barn, påpeker den nye FUG- lederen, som er utdannet statsviter og jobber som assisterende avde- lingsleder i samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune. Fordi han selv jobber med samferdsel er det et felt han synes er ekstra viktig og som han tenker kan trekkes enda mer inn i hjem– skole-samarbeidet. Der avstandene ikke er for store, foreslår han for eksempel at foreldre sammen følger barna. Da blir de voksne kjent med hverandre, kanskje treffer de lærerne når de leverer barna – og barna lærer trafikksikkerhet. Hjertesaker Ved siden av større foreldreengasje- ment, er en annen av hjertesakene hans at foreldrestemmen må runge høyt og tydelig. Da tenker han ikke bare på at foreldre skal være en naturlig samarbeidspartner i skolen, men også at foreldrestemmen må bli vektlagt blant alle instansene som har med grunnskolen og grunnskoleopplæringen å gjøre. – FUG skal være en tydelig, trygg og god stemme når det gjelder alle skoletemaer som tas opp nasjonalt. Samtidig som vi jobber med å synliggjøre oss utad, må vi naturligvis også søke en tettere kobling til alle FAU-ene rundt om i landet, understreker han. For å få til dette må først og fremst all kompetansen FUG har å tilby gjøres bedre kjent. For eks- empel er det ikke alle som vet at skolefaglige rådgivere fra sekretari- atet kan bidra både med rådgivning i vanskelige saker, og med foredrag om samarbeid og godt skolemiljø på foreldremøter. Han viser videre til at det også ligger mye bra materiale ute på fug.no, både med ofte stilte spørsmål og råd og tips til foreldre og foreldrerepresentanter. Både nettsidene og FUGs sekre- tariat er en utrolig flott ressurs med et tilbud som langt flere foreldre og skoler kan dra nytte av. Et av målene hans er at FUG-utvalget skal klare å dra ut å besøke alle landets fylker i løpet av fireårsperioden deres. Den nye opplæringsloven Nok en viktig sak som opptar Marius Chramer handler om noen lovhjem- ler som er foreslått fjernet i forslag til ny opplæringslov. Her blinker det umiddelbart en del varsellamper. – Vi trenger mer samarbeid og mer medvirkning fra elever og foreldre, ikke mindre. Det viser også all forskning. Å fjerne kravene til noen av rådsorganene betyr ikke nødvendigvis at de faktisk blir fjernet, men det er viktig å ha disse organene hjemlet i lovverket. Dette er en viktig sak, som vi må følge tett, påpeker den engasjerte FUG- lederen. En annen sak, som det har vært jobbet med lenge i FUG, er å få det viktige hjem–skole-samarbeidet inn i lærerutdanningen. – Undersøkelser viser at mange nyutdannede lærere gruer seg til det første møtet med foreldrene. Derfor er det viktig å få inn mer kompetanse på dette området. Vi er nå i gang med et pilotprosjekt, et forsknings- og utdanningsprosjekt i samarbeid med KS, for å kunne veilede nyutdannede lærer på hjem–skole-samarbeidet. Slik skal de bli bedre forberedt i møtet med foreldrene, sier Marius Chramer. Trygg digital hverdag Samtidig som den nye FUG-lederen legger fram egne hjertesaker og andre viktige saker de skal jobbe med framover, understreker han at de er såpass tidlig i prosessen at det nye FUG-utvalget ikke har landet alle prioriteringene i arbeidet de skal i gang med. En av de første sakene han var med å sette sin signatur på, var imidlertid en ny felleserklæring for en trygg digital hverdag for barn. Denne signerte han sammen med både Barneombudet og over 30 andre instanser. Slike erklæringer forplikter, noe som også betyr en forpliktelse til å sette seg inn i barnas rettigheter og deres netthverdag. – Noe av det vi tok med oss derfra, er at vi foreldre ikke bare skal være der med pekefingeren hele tiden og heller ikke henge oss så mye opp i tiden barna bruker på nettet. Vi må sette oss inn i hva de holder på med og hva de møter på nettet – og snakke med dem om det. Vi må tilegne oss kunnskap, slik at vi vet hva vi snakker om, fastslår firebarnsfaren. Han gleder seg til de neste fire årene med engasjerende FUG-arbeid, kombinert med å være pappa til barn etter hvert både i barnehage, småskole, ungdomsskole og i videregående opplæring.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2020