Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1219440

Contents of this Issue

Navigation

Page 60 of 131

61 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2020 Norges 35 største fiskebåtrederier: Ingen foran, ingen ved siden LISTEN FOR 2019, som du finner lenger ut i denne artikkelen, viser at de store holder stillingen. Men heller ikke mer. Til sammen fisket de 35 største rederi- ene for litt over 8,7 milliard er kroner i 2019, eller 41,2 prosent av den samlede fangstverdien for norske fiskebåter. I 2018 var andelen 41,1 prosent og i 2017 42,4 prosent. Lerøy Havfisk AS har organisert sine trålere i rederiene Nordland Havfiske AS, Finnmark Havfiske AS og Hammer- fest Industrifiske AS. I alt økte disse sin fangstverdi med 17 millioner kroner fra 2018 til 2019, eller med 1,1 prosent. Den sterke ekspansjonen til Holmøy-konser- net på Sortland har gjort Prestfjord AS og de fire hvitfisktrålerne i dette rederiet til Norges nest største fiske båtrederi, i fjor med en omsetning på 669 millioner kroner — ned knapt fem millioner fra året før. Videre vekst forutsetter kjøp av flere båter eller kvoterettigheter. Nergård Gruppens fiskebåt er er administrert og eid av selskapet Nergård Havfiske AS i Tromsø. Nergårdflåten fisket for ca. 627 millioner kroner i 2019, fordelt på fire torsketrålere. DE 35 STØRSTE fiskebåtrederiene hadde en brutto fangstverdi på 8.726 millioner kroner i 2019, dvs. vel 150 millioner mer enn i 2018. 20 av de 35 største rederiene hadde likevel nedgang i omsetningen. Mens bare 3 av de 30 største fiskeribedriftene har hovedkontor i Nord-Norge, har 10 av de 35 største rederiene Nord-Norge som base. Da har vi regnet Bergen/Åle- sund som det reelle hovedkontoret for trålerne til Havfisk AS. Det er ingen tvil om hvem som domi- nerer i fiskeflåten. Torsketrålere og ring- notsnurpere med kolmulekonsesjon sto enda en gang i kø for å komme med. 21 de 35 største rederiene er involvert i fiske etter pelagiske arter, i første rekke sild, makrell, lodde og kolmule. Men de Det er mange kjente fiskeri- navn på listen over de 35 stør- ste fiskebåtrederiene i Norge. Få av dem ledes av aktive fiskere ute på havet. Å drive rederi med havgående fartøy lar seg ikke lenger gjøre fra en skipperstol. Målt mot Lerøy Havfisk AS blir alle små. I fjor omsatte de ni aktive trålerne til dette re- deriet for 1.546 millioner kro- ner. Dermed befestet Norges nest største oppdrettsselskap posisjonen som det desidert største fiskebåtrederiet. Høs- ten 2016 ble som kjent både Havfisk og Norway Seafoods overtatt av Lerøy Seafood Group. Et solid Lofothav bak fulgte i fjor de fire stortrå- lerne til Holmøy-konsernet på Sortland og de fire aktive trålerne til Nergård-Gruppen i Tromsø, med brutto fangst- verdier på henholdsvis 669 og 627 mil lioner kroner. Havfisk fisker altså for vesentlig mer alene enn summen av de to andre på pallene. Deterikkegodtåsihvemsomfisketformesti2019.StatistikkenfraFiskeridirektoratetsier torsketråleren«Volstad»med216,7millionerkronerogvel11.300tonnfiskoverrekka.På engodandreplassfulgtetråleren«AtlanticViking»med207millionerogderetter«Gadus Poseidon»mednesten204millioner.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2020