Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1219440

Contents of this Issue

Navigation

Page 30 of 131

31 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2020 LA DEG IKKE forvirre av de tre «ka- kestykkene» i figuren over. De er vel- dig lette å forstå. De viser kort fortalt hvordan eksport verdien av sjømat fra Norge fordeler seg etter marked — dvs. markedskonsentrasjonen. «Kaken» til venstre gjelder for året 2000, den i midten for 2010 og den til høyre for 2019. Den første stolpen i hver figur — altså stolpene lengst til venstre, viser hvor mange prosent eksportverdien til vårt største marked utg jorde av den totale eksportverdien. I 2000 — «kakestykket» til venstre — var Japan vårt viktigste ek- sportmarked. Dette året kjøpte japanere sjømat fra Norge for vel 4,2 milliarder kroner, dvs. 13,4 prosent av den totale eksportverdien. I 2010 — «kakes tykket» i midten — var Frankrike størst med 5,3 milliarder kroner, hvilket utgjorde 9,8 prosent av totalen på 53,8 milliard er. I fjor — «kakestykket» til høyre, var Polen vårt største enkeltmarked. I 2019 importerte polakkene sjømat fra Norge for hele 10,6 milliarder kroner, eller 9,9 prosent av totalen. Stolpe nummer to i hvert av de tre «kakestykkene» viser eksportverdien til de to største markedene i prosent av totalen, stolpe tre de tre største marke- dene osv., osv.. «Kakestykkene» viser med andre ord markedskonsentrasjonen i eksporten av norsk sjømat i 2000, 2010 og 2019. Formen på «kakestykkene», rettere sagt helningen, sier noe om markeds- spredningen. Jo brattere stolpediagram- mene stiger, jo mer konsentrert er ek- sporten. Det er kanskje ikke så lett å se av figurene, men «kakestykket» til høyre stiger ikke like bratt som det til venstre. Det betyr at markedskonsentrasjonen var lavere i 2019 enn i 2000. De fleste vil mene at det er positivt. Jo flere store markeder vi selger til, jo bedre. Stadig flere over 1 milliard Dersom vi eksporterer for akkurat like mye til samtlige markeder, vil helningen på stolpediagrammet være 45 prosent. Slik er det selvfølgelig ikke. Det er store, middels og små markeder. Som vi ser av tabell 1 sto de fem største sjømatmarke- S J Ø M AT E K S P O R T E N F R A N O R G E : Markedskonsentrasjonen minker 2000 2010 2019 Figur 1: Markedskonsentrasjonen for norsk sjømateksport i 2000, 2010 og 2019. (Kilde: Norges sjømatråd) Tabell 1: Eksportverdien til de 5, 10 og 20 største markedene som pro- sentandel av den totale eksport- verdien, 2000-2019. 5 største 10 største 20 største 2000: 47,9 70,2 89,0 2001: 44,2 67,8 88,8 2002: 44,0 68,5 89,0 2003: 43,0 66,8 88,3 2004: 43,4 66,9 88,8 2005: 45,5 67,9 89,9 2006: 42,5 65,5 88,9 2007: 39,7 61,7 84,7 2008: 40,0 62,6 86,1 2009: 40,2 61,4 86,5 2010: 40,0 61,8 86,0 2011: 38,3 60,7 84,5 2012: 39,6 60,1 83,6 2013: 41,1 60,8 84,3 2014: 35,6 57,1 81,6 2015: 38,0 60,0 81,9 2016: 38,8 61,2 84,3 2017: 37,1 59,2 83,6 2018: 39,2 61,4 84,2 2019: 37,4 60,3 83,5

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2020