Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1219440

Contents of this Issue

Navigation

Page 22 of 131

23 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2020 Ystmark Dreyer Blakstad Uksnøy tar ordet! tar ordet! Marte Vassbotten av Marte Vassbotten, Manager PwC Seafood Rapporten «Ei konkurransedyktig og kunnskapsbasert havbruksnær ing» beskriv utdanningsrevolusjonen som ei utfordring. Den har skapt sterk gravita- sjon mot nasjonale og regionale sentra til ulempe for utkantstrøk. Teknologiske endringar og strengare krav aukar beho- vet for utdanna arbeidstakarar. Dei stiller andre krav til miljøet på arbeidsplas- sen. Fråværet av interne karrieremoge- legheiter i små, familieeigde bedrifter fører til at sjømatnærin ga tapar kampen om dei unge talenta. Bonus til bry eller godt ry? Oppdrettsnæringa tilbyr attraktive ordnin- gar. Media skriv om rekordhøge bonusar, den eine høgare enn den andre. Særleg hjå lokale oppdrettarar; ofte ein peikepinn på eit suksessfullt driftsår. Det er flott at næringa deler overskotet Slit du med å motivere dine medarbeidarar? Må du detalj- styre meir enn ønska? Er det utfordrande å rekruttere og behalde dei rette folka? I så fall er du ikkje aleine. 6 av 10 NHO- bedrifter melder om eit kompe- tansebehov dei ikkje klarar å dekke. Verksemder i distrikta er særleg utsett. Generasjon Z er betegnelsen på generasjonen født fra midten av 1990-årene til cirka 2010. Den er altså født etter millenniums generasjonen — Generasjon Y. Generasjon Z har brukt moderne teknologi og internett hele livet og krever en ny tilnærming til det å lede. De ønsker mer enn noen generasjoner før dem indivi duell oppfølging og spennende arbeidsoppgaver.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2020