Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1219440

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 131

11 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2020 • nf's blå • nofima.no Telefon: 02140 E-post: [email protected] Samfunnsøkonomisk evaluering av kapasitetsutnyttelse i havbruk I oktober i 2019 ga Nofima ut rapporten «Kapasitetsøkning i havbruk 2017/2018» skrevet av seniorforsker Eirik Mikkelsen. Rapporten evaluerer samfunns økonomiske sider ved kapasitetsøkningen i 2017/2018 for havbruk av laks og ørret. I 2017 ble det etablert ett nytt system for tildeling av produksjons kapasitet for oppdrettslaks. Flere hadde fryktet at det skulle favorisere de store oppdretterne, men Nofimas evaluering finner at det var de mellom - store som økte sin andel, på bekostning av både små og store oppdrettere. Effektivitetsforskjeller mellom selskapene, målt som driftsmargin, ser ut til å bety lite for mengde kapasitet kjøpt, mens egenkapital og totalkapital ser ut til å bety relativt mye. Snittprisen varierte mye mellom produksjons områdene. Det kan skyldes flere faktorer, men vi finner at antall aktører og største aktørs andel av tillatelseskapasitet kan bety endel. Årsaker til prisforskjellene mellom produksjonsområdene bør undersøkes nærmere, før mekanismene til eventuell ny kapasitets-økning bestemmes. Hele rapporten kan du laste ned på https://nofima.no/pub/1743787/ Kunnskap gir bedre forståelse Nofima er et anvendt institutt som gjennom forskning og innovasjon bidrar til bærekraftig mat produksjon. Vår visjon er bærekraftig mat til alle. Tromsø (hovedkontor) Sunndalsøra Bergen Ås Stavanger Eirik Mikkelsen er forfatter av rapporten. Nofimas kontorer En trist sak Til slutt ble det for mye. Pres- set ble for stort. Fredag 28. fe- bruar valgte Geir-Inge Sivert- sen å be seg fritatt fra vervet som fiskeri- og sjømatminister, og mandag 2. mars fikk han avskjed i nåde. Om det var hans egen beslutning eller en «stallordre» fra statsminister Erna Solberg, vet vi ikke. Men Solberg var raskt ute med å rose beslutningen. Innen dette kommer på trykk har vi fått en ny fiskeriminister. La oss inderlig håpe at vedkom- mende får mer arbeidsro enn forgjengeren. nf's blå er tom for ord. I vår 40 år lange karriere som journal ist og redaktør har vi al- dri opplevd maken. Dessverre tok ingen til fornuften — aller minst et samlet pressekorps og opposisjo nen. «Sirkuset» Geir-Inge Sivertsen endte opp i den rene paro dien. Tabloidene sloss om å fortelle om alt det de hadde «avslørt», akkurat som om noe av det denne saken handler om var hemmelig. I to uker gjorde ikke media annet enn å jage i flokk etter inter- vjuobjekter som på en eller annen måte hadde interesse av å sverte regjeringen. Det er ganske mange — ikke minst sam tlige politikere i opposi- sjon. Sosiale media rant over av så mange komplett hjerne- døde kommentarer og påstan- der at vi er fristet til å kreve hele internett avviklet. La oss ta denne tragiske saken punkt for punkt. Vi snakker i realite- ten om fem forhold som ble sauset sammen til en eneste stor smørje. 1. Geir-Inge Sivertsen job- bet i knappe to måneder både som stats sekretær i Nærings- og fiskeridepartementet og Han kom og forsvant! Geir-Inge Sivertsen var fiskeri- og sjømat- minister i ganske nøyaktig 39 dager. Han var ikke hundre prosent ryddig i alt han foretok seg, men ble utsatt for en nådeløs og hjerterå heksejakt nesten uten sidestykke. Den måten han ble behandlet på var en skandale. Mange bør ha vond smak i munnen. (Foto: NFD)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2020