Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 54 of 55

dinhorsel.no 55 Mten h det Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har en visjon om å gjøre hverdagen en- klere for alle landets hørselshemmede. Forbundet eier HLF Briskeby Kompe- tansesenter som består av Briskeby videregående skole, HLF Briskeby re- habilitering og utadrettede tjenester (RUT), samt HLF Forskning og Utvikling (FoU) som er et selskap i oppstartsfa- sen. Senteret driver videregående sko- le og utadrettede råd- og veilednings- tjenester rettet mot ungdom, og et tilbud til voksne som består av kurs og rehabiliteringsvirksomhet etter avtaler med Helse Sør-Øst og Nav. HLF er opp- tatt av at senteret utvikles og som aktiv eier ønsker vi at tilbudet skal bli stadig bedre for å møte hørselshemmedes behov. Vi trenger et dynamisk og aktivt miljø som ser mulighetene og utvikler tilbud og aktiviteter ut fra brukernes behov. Utdanning og rehabilitering er de to sentrale hovedområder der HLF Briskeby har tilbud, og nå er det mange spennende og utfordrende prosesser på gang på begge feltene. Briskeby videregående skole er kjernen i utdanningsområdet og er en friskole for elever med nedsatt hørsel som baserer sin kommunikasjon på talespråk. Skolen ble grunnlagt i 1956. Undervisningen er gratis og skjer i små klasser med moderne hørselstekniske HLF Briskeby i utvikling Forbundsleder Morten Buan hjelpemidler. God oppfølging og høy kvalitet på undervisningen gir lite fra- fall og sterke faglige resultater. I et in- kluderende miljø hvor det å ha nedsatt hørsel er helt vanlig, får elevene selvtillit og mestringsfølelse og blir forberedt på voksenliv og videre utdanning. For HLF er dette et miljø og et tilbud vi ønsker å videreutvikle. Her er det plass til flere elever og vi ønsker å gjøre dette tilbu- det enda mer kjent. I samarbeid med skolen gir HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester, råd- og veiledningstjenester til elever i videregående opplæring, og i overgangene til og fra videregående i hele Norge. Vi kaller dette utadrettede tjenester. Også lærlinger og studenter kan få tilbud om disse tjenestene. Ut- adrettede tjenester tilbyr kurs for elev- er med nedsatt hørsel, samt kurs for pedagogisk personale. Tilbudene gis etter en samarbeidsavtale mellom HLF og Utdanningsdirektoratet som nå er i sitt siste år. HLF reforhandler nå avta- len og vi satser på at tilbudet kan utvi- kles til det beste for hørselshemmede ungdom i hele landet. HLF Briskeby rehabilitering og utad- rettede (RUT) tjenesters hovedområde er kurs og rehabilitering for voksne innen hørselsrelaterte områder basert på avtaler med Nav og Helse Sør-Øst. Det er tilbud innen tinnitus, ménière, CI, svimmelhet- og balanseutfordrin- ger. RUT har utviklet et sterkt hørsels- faglig miljø med et tverrfaglig team med lege, audiograf, arbeidskonsulent, psykiatrisk sykepleier, psykomotoriske fysioterapeuter og audiopedagoger. Kursene og tjenestene møter et stort behov og på flere områder er det ven- telister for å delta. HLF vil videreutvikle dette rehabiliteringstilbudet. Det er nå et prosjekt på gang for å flytte aktivite- ten til Lovisenberg sykehus i Oslo som også satser på hørselsfeltet. Målet er å kunne gi tilbud til flere, samt å utvikle et enda sterkere hørselsfaglig kompe- tansemiljø. Det nye selskapet og satsingsom- rådet er HLF Briskeby forskning og utvikling (FoU). Der utredes organise- ringen for å finne en fremtidsrettet og hensiktsmessig form. Vi ønsker at FoU skal være en aktiv pådriver innen fag- og kompetanseutvikling innen fagfeltet hørsel. All virksomhet skal baseres på kunnskapsbasert praksis. FoU vil i før- ste omgang fokusere på intern doku- mentasjons- og kvalitetsutvikling, men også involvere seg i og bidra til ulike eksterne forskningsprosjekter innen fagfeltet for senere å implementere forskning i egen virksomhet. Samar- beid med andre faglige og vitenskapeli- ge miljøer vil stå sentralt. Din hørsel er vår sak.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020