Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 52 of 55

dinhorsel.no 53 Avdelingsleder Erik Lie beklager at ven- tetiden kan bli så lang, men understre- ker at dette er maks ventetid, ikke gjen- nomsnittlig. – Inntrykket av at tallene som hel- senorge.no – og Din Hørsel – publiserer er gjennomsnittlig ventetid, gir et feil inntrykk av situasjonen. 52 ukers vente- tid hos oss er det lengste noen må ven- te. Dette er helt i tråd med retningslinje- ne fra helsenorge.no. Mange kommer til utredning og tildeling langt raskere. – Men et hopp fra 20 til 52 ukers vente- tid er jo ganske kraftig uansett? – Ja, og det beklager vi sterkt. Det skyldes at vi har veldig mye å gjøre, vi har dratt på oss et etterslep, og vi har hatt en ubesatt stilling. Med en ny au- diograf på plass i mars, vil dette «i ver- ste fall»- tallet synke igjen, sier Lie. Ahus har til sammen ni audiografer, fordelt med seks ved sykehuset i Løren- skog og tre ved sykehuset i Kongsvin- ger. Ventetiden ved sykehuset i Kongs- vinger er 14 uker. ■ Hørselssentralen ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) har gjort et hopp fra 20 til maks 52 ukers ventetid på kort tid. Mye arbeid, etterslep og en ubesatt stilling er forklaringen. Tekst Tor Slette Johansen – Gir feil inntrykk VARIERER. Ventetiden på tilpasning av høreapparat varierer fra fire til 52 uker. Illustrasjonsfoto. Colourbox Dette avgjør ventetiden På helsenorge.no/velg-behandlingssted finner du forventede ventetider for en rekke undersøkelser og behandlinger innen fysisk helse, psykisk helse, rus og avhengighet, habilitering og rehabilitering. Her er et utdrag av retningslinjene for ventetid: Forventet ventetid vil si det maksi- male antall uker et behandlingssted anslår at en pasient må vente på utredningen eller behandlingen. Alle henvisninger til behandlingsste- der vurderes individuelt. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider. Hvor lenge du må vente er blant annet avhengig av syk- dommens alvorlighetsgrad, din helse- tilstand og medisinbruk, og om du be- handles for flere diagnoser samtidig. Merk at ventetiden som oppgis ikke er en garantert ventetid for hver en- kelt pasient, men en skjønnsmessig vurdering av kapasiteten ved behan- dlingsstedene. Medisinske forhold, som tilleggssykdommer hos pasien- ten eller andre individuelle faktorer, kan gjøre at noen pasienter må vente lenger enn oppgitt tid.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020