Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 39 of 55

DIN HØRSEL 40 Kan støy fremskynde alders-hørselstapet? Forskere diskuterer nå om støy kan fremskynde aldersrelaterte hørselstap. Data fra Hunt 4-undersøkelsen kan gi nye svar på dette. TEKST Bjørg Engdahl FOTO Colourbox Allerede i 30-årene vil det skje ørsmå endringer i hørselens evne til å fange opp de aller lyseste tonene. Vanligvis er det likevel først i 50-årene at hørsel- stapet får betydning, slik at vi selv kan merke dette som en del av den naturli- ge aldringsprosessen. – Det kan starte med lyden av fugle- kvitter, som ofte er en av de første ly- dene som forsvinner. Deretter «spiser» hørselstapet seg nedover til taleområ- det, fra de lyseste til de mørkeste tone- ne, sier overlege Lisa Aarhus ved Sta- tens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). På skadetoppen Stami har ansvar for å overvåke og for- ske på risikofaktorer i norsk arbeidsliv. Her er støyskader et stort tema. Ned- satt hørsel og tinnitus er de yrkessyk- dommene som hyppigst meldes til myndighetene og utgjør 60 prosent av alle meldte yrkesskader. Én ting er støyeksponering som på- virker og skader hørselen der og da. Nå diskuterer forskerne om støy også kan påvirke hørselen senere i livet. Fanges ikke opp Dyrestudier tyder på at støy ikke bare skader hårcellene i det indre øret, men også overgangen mellom hårcellene og hørselsnerven. Denne typen skade om- tales som cochlear nevropati. – Tradisjonelle hørselstester (ren-to- ne-audiometri) fanger kun opp hårcel- leskader. Dermed kan cochlear nevro- pati «gå under radaren» og bli skjulte hørselstap. I tillegg diskuteres det nå om støy kan føre til en raskere aldring av hørselen senere i livet. Det er imid- lertid vanskelig å studere dette på men- nesker, sier Aarhus. Hunt-data gir svar Stami og Folkehelseinstituttet skal nå kartlegge sammenhenger mellom al- dersrelatert hørselstap og støyrelatert hørselstap i en ny hørselsundersøkelse i Hunt 4 (Helseundersøkelsen i Trønde- lag). Dette er verdens største hørsels- studie og har data fra personer som ble undersøkt både i 1996 og 2018. -Vi får dermed gode data for å se hvorvidt tidligere støyeksponering har fremskyndet det aldersrelaterte hør- selstapet. Vi regner med å ha resultater klare neste år, opplyser Aarhus om stu- dien, som er en del av prosjektet Hunt hørsel. Som en del av prosjektet skal forskerne se på en rekke ulike proble- mer knyttet til hørselstap og helse de neste årene. Hvordan den generelle hørselsut- viklingen i befolkningen ser ut i dag vil komme frem av forekomsttallene fra Hunt 4, som blir offentliggjort i løpet av våren. Verre enn før trodd Thomas Behrens, forskningssjef hos OVERLEGE Overlege Lisa Aarhus er forsker ved Statens arbeidsmiljø- institutt (Stami). Foto. Privat FORSKNINGSSJEF. Thomas Behrens er forskningssjef hos høreapparatprodusen- ten Oticon i København. Foto. Martin Sølyst IKKE SMART. Å jobbe i støy uten hørselsvern kan gi akutt skade på hørselen. Forskerne prøver nå å finne ut om støyeksponering også kan gjøre hørselen fortere gammel og fremskynde alders- relaterte hørselstap. Illustrasjonsfoto. Colourbox

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020