Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 55

DIN HØRSEL 38 Farvel til ufaglærte assistenter Universell opplæring og individuell til- rettelegging, samt krav om forsterket innsats på alle trinn og i alle fag, er nye og sentrale begreper i innstillingen fra et ekspertutvalg som er overlevert Kunnskapsdepartementet. Universell opplæring Dette innebærer at kommunene og fyl- keskommunene skal sørge for at opplæ- ringen skal være tilfredsstillende for flest mulig uten individuell tilrettelegging. Dersom utbyttet av den universelle opplæringen ikke er tilfredsstillende, har elever rett til individuelt tilrettelagt opplæring. Det har i mange år og fra man- ge hold vært rettet hard kritikk mot dagens spesialundervisning, ikke minst i Barneombudets fagrapport fra 2017 «Uten mål og mening». Farvel til assistentene Ekspertutvalget foreslår derfor at de som skal gi denne opplæringen må oppfylle kompetansekravene for å bli ansatt i en lærerstilling og ha relevant kompetanse i faget det skal undervises i. Utvalget foreslår også at det kan gjø- res unntak fra denne regelen dersom det det vil gi eleven bedre opplæring. Slik unntak kan bare gjøres for perso- ner med en universitets- eller høysko- leutdanning som gjør dem særlig egnet til å ivareta behovet til eleven. Det betyr i praksis at lærerassisten- ter ikke lenger skal delta i individuelt tilrettelagt undervisning. HLF: Gledelig HLF har gjennom flere år fremmet krav om at spesialundervisning og tilrette- lagt undervisning må gjennomføres av fagutdannede lærere. – Dette har vi til nå ikke fått gjen- nomslag for, og vi opplever at det i dag er ufaglærte assistenter som får an- svaret for spesialundervisningen. Det er derfor ekstra gledelig at innspillet til ny opplæringslov nettopp fremmer for- slag helt i tråd med HLFs krav, sier HLFs forbundsleder Morten Buan. Krav på hjelpemidler Ekspertutvalget foreslår også at det inn- føres en regel om at elever har rett til de tekniske hjelpemidler og den fysiske tilretteleggingen de trenger for å få til- fredsstillende utbytte av opplæringen. ■ Nå skal det bli slutt på at ufaglærte assistenter skal drive til- rettelagt undervisning i skolen. I forslaget til ny Opplærings- lov skal dette gjøres av lærere eller andre med høy kompe- tanse. Gledelig, sier HLFs forbundsleder Morten Buan. Tekst Tor Slette Johansen KOMPETANSE. Tilrettelagt under- visning i skolen skal bare gjøres av lære- re eller andre med høy kompetanse, er et av forslagene i utkastet til ny Opplæringslov. Illustrasjonsfoto, Colourbox FAK TA Hovedpunktene Her er noen av hovedpunktene i den over 800 sider lange innstillingen: Universell opplæring og individuell tilrettelegging innføres som nye betegnelser. Krav om forsterket innsats på alle trinn og i alle fag. Rett til personlig assistanse og fysisk tilrettelegging. Skolens plikt til å følge med, melde fra og følge opp klargjøres. Det er lærere som skal gi individuell tilrettelagt opplæring. Personer med høy kompetanse, men som ikke er lærere, skal kunne gi individuell tilrettelagt opplæring hvis det gir eleven bedre opplæring.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020