Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 55

DIN HØRSEL 32 Små skritt mot mer teksting Nylig avgåtte kultur- og likestillingsminster Trine Skei Grande (V) la før jul frem en melding hvor målet var mer teksting på TV. HLFs generalsekretær Henrik Peersen mener det går for sakte. TEKST Tor Slette Johansen FOTO Bjørg Engdahl 1. januar trådte nye forskrifter i Kring- kastingsloven i kraft. NRK pålegges å tekste alle sine direktesendinger hele døgnet, men kulturministeren gir ingen føringer for mer direkteteksting på TV2 og TV Norge. Forventer politisk handling HLF ser det som positivt at regjeringen tar skritt i riktig retning for økt inklude- ring av hørselshemmede, og at den er tydelig på at kravene vil skjerpes ytterli- gere i fremtiden. – Samtidig er det viktig å huske at teksting er et tiltak for likestilling av hør- selshemmedes i tilgang på informasjon og kultur. Vi kan derfor ikke si oss fornøyd før alle TV-sendinger er tekstet. Dette påpekes faktisk også av FNs komité for menneskerettigheter. Så her har vi sto- re forventninger til politisk handling, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen. NRK hele døgnet For NRK betyr de nye forskriftene at kanalen som hovedregel skal direkte- tekste programmer hele døgnet, med forbehold om at det er teknisk og prak- tisk mulig. – Vi tekster allerede 98 prosent av alle våre TV-sendinger, uavhengig av om det snakkes norsk eller fremmeds- pråk. Vi skali legge en god plan for de resterende to prosentene, sier NRKs tilgjengelighetssjef Siri Antonsen. Også samisk og synstolking Distriktssendinger skal være tekstet når de legges ut i audiovisuelle bestillings- tjenester, men departementet vil av praktiske og økonomiske grunner ikke kreve at de elleve distriktssendingene skal tekstes. Det stilles også krav om teksting på samisk, lydtekst, daglige programmer med tegnspråktolking, daglige pro- grammer på norsk tegnspråk og pro- grammer med synstolking. TV2 og TV Norge som før Kravene skjerpes også for større riks- dekkende kommersielle kanaler med mer enn fem prosent seerandel, det vil i praksis si TV2 og TV Norge. Det gjelder blant annet at de som hovedregel må sende programmer med tegnspråk- tolking ukentlig og programmer med synstolking månedlig. Kravene til direkteteksting er ikke en- dret for de kommersielle kanalene. Re- gelen er fortsatt direkteteksting mellom klokken 18.00 og 23.00 for alle ferdig- produserte programmer og direktepro- duserte programmer i samme tidsrom, der det er teknisk og praktisk mulig. Gradvis skjerping Kulturministeren sa i sin pressemelding at departementet nå følger opp endin- gene i Kringkastingsloven fra juni og fastsetter konkrete, strengere krav til tilgjengeliggjøring. – Alle skal ha tilgang til informasjon, og derfor utvider vi forpliktelsene til kringkasterne. Men vi gir oss ikke med dette. Etter hvert som teknologien utvi- kles vil vi gradvis skjerpe kravene ytter- ligere, sa Grande. ■

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020