Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 55

DIN HØRSEL 30 Dette jobber HLFs utvalg med i 2020 HLF har seks utvalg som på hvert sitt felt jobber for en enklere hverdag for hørselshem- mede. Her er sakene som skal prioriteres i 2020. TEKST og FOTO Bjørg Engdahl CI-UTVALGET Arbeider for å bedre situasjonen for alle som har eller skal få operert inn cochlea implantat (CI). Leder Kjell Harald Solstad Flere CI-operasjoner. Alle hørsels- hemmede som kan ha nytte av CI må få tilbud, enten de trenger ensidig eller tosidig CI. De tre sykehusene som ope- rerer voksne gir i dag ikke likt tilbud til alle. Bedre oppfølging. CI-opererte må få bedre oppfølging, uavhengig av hvor de bor. I dag er det for stor variasjon i tilgang på for eksempel audiopedagog etter operasjonen. Styrke samarbeid. Utvalget vil styrke samarbeidet med tillitsvalgte fylkeskon- takter, og har som mål å sende ut to årlige nyhetsbrev. ARBEIDSLIVSUTVALGET Arbeider for å bedre situasjonen for hørselshemmede i yrkesaktiv alder. Leder Marianne Bråthen Geitz Reserveapparat. Yrkesaktive må få innvilget reserve-høreapparat, slik at de fortsatt kan jobbe hvis det oppstår feil eller skade på høreapparatet. I dag må mange sykemeldes. Det er ventetid på reparasjon og lang ventetid inn til audiograf. Mer hjelp og synlighet. Medlemmer som trenger juridisk bistand må få mer hjelp, og de yrkesaktive må synliggjøres mer i det interessepolitiske arbeidet til HLF. Styrke dialogen. Utvalget vil styrke kontakten med tillitsvalgte fylkeskon - takter, slik at kommunikasjonen blir to- veis. Utvalget ønsker å arrangere kurs for yrkesaktive. PÅ ETT BRETT. Lederne av alle HLFs utvalg var før jul samlet for å legge planer for 2020 sammen med HLFs nestleder og leder av Hovedutvalget Berit Brørby og organisasjonssjef Roar Raaken (bakerst). Fra venstre: Kjell Harald Solstad (CI-utvalget), Trond Sjøvoll (Hørselsutvalget), Marianne Bråthen Geitz (Arbeidslivsutvalget), Laila Meek (Ménièreutvalget), Kjell Corneliussen (Tinnitusutvalget) og Hans Petter Østreng (Foreldre og barn-utvalget).

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020