Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 55

DIN HØRSEL 24 Høreapparater fortsatt gratis Dagens modell med gratis høreapparater må bestå. Dette er hovedbudskapet i en ny rapport fra Sintef. HLFs generalsekretær Henrik Peersen kaller rapporten en viktig seier. TEKST Tor Slette Johansen FOTO Marianne Otterdahl-Jensen Den uavhengige forskningsinstitu- sjonen Sintef har på oppdrag fra Ar- beids- og sosialdepartementet vurdert fremtidig formidling, finansiering og forvaltning av høreapparater og orto- pediske hjelpemidler. Dette området ble i 2017 skilt ut fra rapporten «En mer effektiv og fremtids- rettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring». Også den rap- porten konkluderte med at hjelpemidler skal finansieres gjennom Folketrygden. En seier HLF har under hele prosessen kjempet hardt for at formidling og finansiering skal være som i dag. Det skal sikre gra- tis høreapparater til de som trenger det når de trenger det, uansett økono- misk situasjon og hvor i landet de bor. – Vi er glade for at det nok en gang slås fast at finansieringen av høreap- parater hører hjemme i Folketrygden. Dette er helt i tråd med hva HLF har kjempet for i mange år, og en seier for alle landets hørselshemmede. -Dette sikrer at de får apparater når de trenger det. Vi er også fornøyd med at Sintef ser sammenheng mellom høre- apparatformidling og faglig behandling. Vi deler synet på at dette best ivaretas i spesialisthelsetjenesten, sier HLFs ge- neralsekretær Henrik Peersen. Individuell rett Sintef begrunner sitt standpunkt om finansiering gjennom Folketrygden med at den individuelle retten for brukerne best ivaretas med dagens ordning. Alternativet vil være at finansierings- ansvaret overføres til de regionale helse- foretakene, der tildeling av høreappa- rater prioriteres etter hvor mye penger foretaket til enhver tid har til disposi- sjon. Det fraråder Sintef. Formidlingen av hjelpemidler fore- slår Sintef fortsatt skal ligge i spesialhel- setjenesten, altså hos hørselssentrale- ne, som i dag. Forbedringer må til For både finansiering og formidling ser Sintef behov for forbedringer i form av bedre IKT-støtte og faglig kontroll av vedtak. Sintef peker også på tiltak som bedrer situasjonen for brukere ute i distriktene, blant annet at hørselskon- taktene i kommunene får gode mulig- heter til å oppdatere sin kompetanse fortløpende. Over til Helfo Sintef mener prinsipielt at det er en god idé å flytte forvaltningsoppgavene fra Nav til Helfo, Helsedirektoratets ytre etat som ivaretar rettighetene til helse- aktører og privatpersoner og som gir informasjon og veiledning om helsetje- nester. Dette må imidlertid ses i sam- menheng med den omstillingsproses- sen Helfo nå er inne i, og kan således først bli aktuelt noe frem i tid. ■ STATLIG ANSVAR. HLFs generalsekretær Henrik Peersen er glad for at det nok en gang slås fast at finansieringen av hjelpemidler er et statlig ansvar.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020