Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 55

DIN HØRSEL 14 HLF: Penger på bordet! HLF krever at regjeringen henter «Veikart for universell utforming av nærskoler innen 2020-2030» opp fra skuffen, og bevilger 200 millioner kroner årlig i øremerkede midler. TEKST Tor Slette Johansen Veikartet, som er utarbeidet av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirekto- ratet) etter innspill fra HLF og andre brukerorganisasjoner, er ifølge HLF og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) kanskje det viktigste inkluderings- tiltaket i norske skoler. Det skal gi elev- ene mulighet til å gå på sin nærskole i lo- kalmiljøet hvor de vokser opp sammen med sine venner. Penger til veikart Forskning viser at om man blir inkludert i skoleløpet, blir man også inkludert i samfunns- og arbeidsliv senere. Men mange barn med funksjonsnedset- telse stenges ute fra nærskolen fordi den ikke er tilrettelagt for dem, skriver FFO i en uttalelse til stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» Dette er helt i tråd med HLFs linje, som i en egen uttalelse til Stortingets utdannings- og forskningskomité i til- legg etterlyser øremerkede midler. – Regjeringen må følge opp Veikartet og bevilge 200 millioner kroner til kart- legging av status, planlegging og aktuel- le tiltak, sier seniorrådgiver Marit Skat- vedt i HLFs interessepolitiske avdeling. Bedre lærerutdanning HLF mener stortingsmeldingen «Tett på..» inneholder mange viktige forslag for å gjøre barnehage og skole til et godt sted for alle. – De fleste hørselshemmede barn går i vanlig skole og bruker talespråk, men har behov for tilrettelagt under- visning. Det viktige for disse barna er lærernes kompetanse og holdning, tek- nisk tilrettelegging, og gode fysiske og psykososiale forhold. Dessverre er det- te ofte ikke tilfelle, noe som går ut over læring og sosiale relasjoner. I uttalelsen understreker HLF at et viktig tiltak må være obligatorisk opplæ- ring i spesialpedagogikk i lærerutdan- ningen, og hvordan undervisningen kan tilpasses for å inkludere alle elever innenfor den ordinære undervisningen. -Kompetanse om undervisning av barn med hørselsutfordringer må være en naturlig del av denne utdanningen, sier Marit Skatvedt. ■ TETTERE PÅ. HLF mener det er behov for 200 millioner kroner årlig i øremerkede midler for å opp- nå målet om en nærskole for alle. Illustrasjonsfoto: Colourbox Tema God lyd i skolen KOMPETANSE. Kompetanse om undervisning av barn med hørsels- utfordringer må være en naturlig del av lærerutdan- ningen, sier HLFs seniorrådgiver Ma- rit Skatvedt. Foto. Bjørg Engdahl

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020