Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 55

DIN HØRSEL 12 Flere tips om hvordan skape hørselsvennlige skolemiljø fins på Kunnskapsbanken til Nav: https://www.kunnskapsbanken.net/ skoletips-horsel/ Pilotprosjekt gir Oslo- skoler bedre lydmiljø Lydmiljøet ved tre skoler i Oslo skal nå optimaliseres. Målet er å høste erfaringer om universell utforming av lydmiljø som kan komme andre skoler til gode. Som en del av prosjektet «Forbedret lydmiljø i Oslo-skolen» skal lydmiljøet ved én barneskole, én ungdomsskole og én videregående skole få et kraftig løft. Skolene er valgt ut fordi de har bygningsmessige utfordringer som blant annet gjør lydmiljøet særlig van- skelig for hørselshemmede elever og lærere. Tiltak for bedre taleforståelse vil imidlertid ha nytteverdi for absolutt alle elever og lærere ved disse skolene. Lydanlegg i alle rom Blant tiltakene som skal gjøres er fy- siske tiltak for å redusere støy og et- terklangstid. Det mest kostbare tiltaket er likevel innkjøp av lydteknisk utstyr: Alle undervisningsrom og fellesrom på de tre skolene skal få lydanlegg (lyd- utjevningsanlegg eller lydforsterkende anlegg). Utstyret skal være på plass i løpet av året, og er finansiert av Oslo kommunes HC-fond. Samarbeidspart- nere i prosjektet er Utdanningsetaten, Omsorgsbygg Oslo KF og HLF. Lydmiljøtiltak ved 50 skoler Effekten av de ulike skoletiltakene skal senere evalueres, og prosjektledel- sen håper erfaringene kan være av interesse både for forskere og andre skoler. Prosjektet «Forbedret lydmiljø i Oslo-skolen» startet i 2019, og så langt er det gjennomført eller planlagt tiltak knyttet til reduksjon av støy og forbe- dret romakustikk ved rundt 50 skole- anlegg. Kilde: Danielle Johansson Vikström i Undervis- ningsbygg Oslo KF, prosjektleder for «Forbe- dret lydmiljø i Oslo-skolen». VISSTE DU? Foto: Bantersnaps/Unsplash Tema God lyd i skolen

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020