Norsk Fiskerinæring

Utgave 1 - 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1208685

Contents of this Issue

Navigation

Page 36 of 131

37 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2020 penger som bør gå motsatt vei. Den sterke strukturerin- gen har dessuten gitt færre aktører både på sjø og land. Det i seg selv tilsier også færre økonomiske havari er. Så kan man spørre om denne utviklingen vil fortsette, og endog om det utelukkende er et sunnhetstegn at konkur- stallene stuper. På kort sikt ser vi ingen åpenbare grun- ner til at antallet selskaper som må den tunge veien til skifteretten skal øke. Men alle med det minste kjennskap til fiskeri og havbruk, vet at dette er sterkt sykliske næringer. Det vil komme perioder da konkur stallene igjen øker, f.eks. drevet av ugunstige valutakurser, økte renter og handelspolitiske tilbakeslag. Spør noen oss, har vi de siste 34 årene befunnet oss helt ned mot den nedre grensen for hva vi kan forvente av kon- kurser i næringen. Strukturprosessene på sjø og land har gitt større og mer økono misk robuste selskaper. Så lenge tilførselen av råstoff holder seg på et greit nivå, vil de aller fleste overleve. Konkurstall på godt over 100 per år vil vi forhåpentligvis aldri oppleve igjen. Det verste året siden vi begynte å føre denne statistikken var forøvrig i 1992, da 166 fiskeri og oppdrettsbedrifter havnet i skifteretten. Uansett hvor godt det går i en næring, vil det alltid være de som av en eller annen grunn ikke lykkes. Heldigvis! Kon- kurranse er sundt og bidrar til å fjerne dem som ikke har livets rett. Slik vil det være i sjømatnæringen også, og derfor er det ingen grunn til å ønske eller håpe at selskaper ikke lenger går konkurs. Da er det noe som ikke fungerer som det skal. Mange vil prøve seg Den røde kurven i figuren viser utviklingen i antall nyetabler inger i næringen. Fra 2000 til 2008 var den sterkt fallende, siden har den steget relativt jevnt. Regner vi i fem års gjen nomsnitt, ser tallene slik ut: 200004: ................... 221 200509: ................... 105 201014: .................... 88 201519: ................... 117 Stadig færre konkurser! DET MESTE HAR endret seg til det bedre i norsk sjø- matnæring de siste 20 årene. Det gjelder ikke minst kon- kurstallene. Regner vi i fem års gjennomsnitt har antall konkurser i næringen falt jevnt og trutt. Det fremgår av den blå kurven i figuren på neste side. Her er tallene: 200004 ......................... : 65 200509 ......................... : 41 201014 ......................... : 33 201519 ......................... : 18 Det er flere årsaker til denne gledelige utviklingen. Den mest åpenbare at lønn- somheten i sjømatnæringen har blitt stadig bedre. For 40 år siden dreide diskusjonen seg om hvor mange penger staten hvert år skulle bevilge i støtte til fiskerinæringen. I dag diskuterer man hvor mange 6. mars i fjor ble Johan B. Larsen AS på Reine i Lofoten slått konkurs. Ni måneder senere, nærmere bestemt 18. desember, ble selskapet reetablert. Det er ganske normalt etter en konkurs. Ofte er det de samme eierne som starter på nytt. Slik også i dette tilfellet. (Foto: Johan B. Larsen)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 1 - 2020