Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 35

32 2/2019 Hjem og Skole 16-åringen Olai Holmen Skodje fra Godøy har brukt skoletimer til å jobbe på flyplassen på Vigra ved Ålesund. Gjennom to år på ungdomstrinnet har han vært innom mange av arbeidsoppgavene som finnes på en flyplass. I høst startet tusenvis av 16-åringer i videregående opplæring. Undersøkelser viser at foreldre er viktige i sine barns valg. Tendensen i mange år har vært at altfor få velger yrkesfaglige utdannings- program. «Desperat jakt etter fagarbei- der», «Bedrifter etterlyser kompe- tanse», «Hvem skal pleie oss i fremtiden» – dette er overskrifter som har møtt oss i media siste året. Ut fra behovet for arbeidskraft er det for få ungdommer som velger yrkesfaglig utdanning. «Teoritung» og «kjedelig» er ord vi ofte hører om ungdomsskolen. Mer praktisk skolehverdag De siste årene har ungdomsskolene kunnet tilby elever en mer praktisk skolehverdag. Dette gir ungdom mulighet til å få et godt innblikk i de ulike tilbudene for yrkesfaglig utdanning. Velger en elev «riktig» kan 40–50 prosent av skoleuka bestå av praktiske fag. Alle landets ungdomsskoler tilbyr praktiske fag. For å vise hvor forskjellig det kan gjøres, kan vi se på tre eksempler. Ved Vigrestad skole på Jæren boltrer alle ung- domsskoleelevene seg i en egen verkstedhall på Stokkeland. Ved Søndre Land ungdomsskole i Hov lærer elever om ulike håndverk- steknikker. Olai, som har vært elev ved Godøy ungdomsskole i Giske kommune, har sammen med sine medelever hatt tilbud om å prak- tisere ute i arbeidslivet i skoletiden. Arbeidslivsfag Ungdomsskolene på Godøy, Vigrestad og i Hov, har utnyttet mulighetene som finnes. Fra 2012 ble det mulig for alle landets ungdomsskoler å tilby faget arbeidslivsfag. Dette faget er et alternativ til fremmedspråk. Faget skal føre til karakter, og elevene kan komme opp i muntlig eksamen. Hovedintensjonen med faget er å ruste elever til å ta et best mulig valg til videregående utdanning. Det er frivillig for en ungdomsskole å tilby arbeidslivs- fag. Valgfag Valgfag må alle elever ha, og skolene kan ut fra en rikholdig meny, velge hvilke fag de vil tilby. Friluftsliv, forskning i praksis, design og redesign, innsats for andre og produksjon av varer og tjenester er noen av tilbud ene som finnes. Her legges det vekt på at alle fag skal være praktisk organisert. En oversikt fra Utdannings- departe mentet viser at det er stor forskjell på hvor mange elever som velger de ulike valgfagene. Tallene påvirkes av at ikke alle skoler tilbyr alle alternativene. Det mest populære valgfaget er Fysisk aktivitet og helse. Ca.en tredel av alle elever velger dette. Utdanningsvalg I tillegg til valgfag skal alle elever ha faget utdanningsvalg. Dette faget skal gi alle elever et innblikk i hvilket yrker og utdanninger som finnes, og endelig lede frem mot et riktig valg av videregående ut- danning. Også her er det mulighet for yrkesutprøving og testing av ulike utdannings program. Nyttig praksis fra ungdomstrinnet – Å jobbe i skoletiden gir en god pause fra skolehverdagen, sier Olai fra Godøy. Han skal nå gå TIP (Teknikk og industriell produksjon) i videregående skole, og tar sikte på å bli maskinist på båt. Praksis fra ung domstrinnet kan gi et fortrinn når han nå skal ut i en praktisk utdanning. I tillegg til arbeid på flyplassen har han jobbet med fiskeri sammen med bestefaren. Han mener at alle ungdomsskoler burde tilby arbeids livsfag. – Det har vært en stor fordel for meg å jobbe i stedet for å bruke mange timer i uken på å lære frem- medspråk, sier Olai. Han gleder seg til å starte på en praktisk utdanning Lærer Leif Arne Hausken, sier at Godøy ungdomsskole har tilbudt ungdom å prøve ut arbeidslivet helt siden de valgte å tilby arbeidslivsfag. Han roser bedriftene i nærområdet som lar de unge elevene få prøve ut yrker tross sin unge alder. Godt grunnlag for å velge – Vi ønsker at alle elevene skal få skikkelig erfaring før de gjør et valg til videregående skole. Dette sier tidligere rektor ved Vigrestad skole, Ingvar Søre-Reime. Her tilbys det også arbeidslivsfag, men ledelsen ved skolen ønsker å tenke større. De vil at alle elevene ved skolen skal få erfaring med yrkesfagutdanning. Derfor har flere skoler gått sammen om å bygge Stokkeland. Stokkeland er et stort verksted som inneholder mye av de samme redskapene og maskinene som elever på VG1 yrkes- fag har. – Her får elevene prøve seg på å skru og spikre, på elektrisitet og rørlegging, sier Søre-Reime. Tekst og foto: PER GUNNAR HAMNØY, lærer og rådgiver «Jeg har lært å jobbe!»

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019