Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 22 of 35

S k ol e n li gg e r p å S ø r b u r ø y , y t t e r st i h a vg a p e t u te n f o r T r o n dh e i m Hjem og Skole 2/2019 23 Færre og større skoler • Det er 2 830 grunnskoler i Norge, 18 færre enn i 2017. • Det er 636 350 elever i grunnskolen, 3 321 flere elever enn i 2017/18. • Elevsnittet per skole har økt med 28 elever siden 2008-09, fra 197 til 225. • 71 prosent av landets grunnskoler har hundre elever eller flere, mens 29 prosent har færre enn hundre elever. Kilde: udir.no, Statistikk om grunnskolen 2018/19 Kart © Kartverket Utfordrende timeplanlegging Der lærere på større skoler klager over mangel på tid til hver enkelt elev, er Brendberg godt fornøyd med å jobbe på en skole som har mulighet til å tilpasse undervisnin- gen etter elevene, og gi personlige tilbakemeldinger til alle. – Elevene våre blir vant til å akseptere forskjeller og til å samar- beide på tvers av alder og generas- joner. Det er vi avhengig av å gjøre på et så lite sted, både på skolen og ellers i lokalsamfunnet, og det tror jeg de profiterer på, sier Brendberg, og legger til at hun, på lik linje med rektorer og lærere på større skoler, også kan kjenne på tidsklemma. – Tiden til hver elev er en god ressurs vi har, men det betyr ikke at lærerne her har god nok tid til å planlegge. Det krever sitt å tilpasse undervisningen til så mange fag og trinn. Vi må sørge for å holde oss faglig oppdatert, og har mye kontakt med andre skoler, slik at vi ikke blir en liten boble her ute på øya, sier Brendberg. Fleksibelt og sårbart De ansatte på øyskolen utnytter fleksibiliteten så ofte de kan, for her er verken timeplaner eller romplaner låst. Får de en god idé sender Line Brendberg bare ut en sms til forel- drene om endringer i morgendagens planer. – Når ting fungerer bra er det veldig fleksibelt her, og vi kan velge hva vi vil satse på. Samtidig har vi ikke så stort nettverk rundt oss hvis noe kjører seg fast. Med tretti fastboende knyttes øylivet og skolemiljøet tett sammen, og skolen er avhengig av samarbeidsviljen til både elever og foreldre. – Vi har aldri et foreldremøte uten at alle kan komme, og trekker gjerne inn ressurser fra lokalsamfunnet i undervisningen. Men det er klart, det er ikke så enkelt å velge alternative relasjoner hvis noe ikke fungerer så godt. I tillegg er det ganske sårbart. På arrangementer der alle skoler må være representert så sliter jo vi litt når vi må sende fra oss en lærer, sier Brendberg, som likevel ikke drømmer om en hverdag med fulle klasserom og tykke rettebunker. – Akkurat nå tenker jeg at hvis jeg skulle tilbake til en skole der læreren ikke rekker å snakke med alle elevene, og ideer ikke kan gjen- nomføres, hadde jeg blitt veldig frustrert. Jeg har nok vent meg til de fordelene og ulempene en liten skole gir. Og vi er slettes ikke stengt inne her på øya. Vi har jo en elevgruppe som får plass i en middels stor bil, og bare det gir ganske fabelaktige mu- ligheter. Før sommeren dro jeg for eksempel med de to niendeklassin- gene våre til Sussex. Vi planla hele turen sammen, leide oss et lite hus og snakket engelsk hele uka. Slike muligheter setter jeg stor pris på.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019