Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 35

Hjem og Skole 2/2019 21 Ole-Harald Gystad husker ikke nøyaktig hvor mange år han har sittet som FAU-leder ved Ytre Enebakk skole i Akershus, men det har blitt noen år. For tiden har han tre barn ved skolen som har ca. 525 elever og inntil fire klasser per trinn fra 1.–7. trinn. Barna hans går nå på tredje, sjette og sjuende trinn. Om sitt engasjement forklarer han: – Jeg synes det er veldig spen- nende å være med i skolens FAU. Der har du virkelig en mulighet til å være med på å påvirke, slik at dine barn får et trygt og godt skolemiljø. Når du sitter i FAU kan du selv sørge for at det ikke «bare blir prat», men at prosjekter gjennomføres på en god måte. Du kan bidra til å gjøre en forskjell! Gjensidige forventninger I Ytre Enebakk har de nylig fått nytt skolebygg, så mye av tiden de siste årene har gått med til byggepros- jektet. Ole-Harald Gystad jobber selv på en annen skole, der de også har bygd nytt, så han har fått litt erfar- ing med akkurat dette. FAU har et godt samarbeid med skoleledelsen, men når det gjelder kommunen kunne de nok ønsket at de hadde blitt hørt litt mer. Men de fikk da gjennom en del ting under bygge- prosessen, slik som en utvidelse fra enkel til dobbel gymsal. – Selv om byggeprosjektet har tatt mye tid, er det overordnede målet vårt trivsel på skolen. Det er jo noe som det er fantastisk gøy å jobbe med. Den siste tiden har vi ikke minst jobbet aktivt med et hefte til foreldrene, som vi både skal dele ut og legge på hjemme- siden vår. Det handler om «Tips, råd og forventninger til foresatte ved skolen», forteller han. Forståelig nok er det ikke alle foreldre som helt vet hva som forventes av dem når barna tar det store steget inn i skolen. For å få et godt klassemiljø og bygge gode relasjoner både mellom foreldre og skole, foreldre og elever, foreldre seg i mellom og elever seg i mellom, er det fint med litt informasjon ved skolestart – og også når elevene blir litt eldre. Aktiviteter – Det kan være lett å tenke at en skole «går av seg selv», men den gjør ikke det. Ofte kan det bli slik at de samme personene tar seg av det aller meste. Med litt bedre infor- masjon håper vi at det blir enklere å engasjere flere foreldrene, påpeker Ole-Harald Gystad. I det nye heftet får man blant annet informasjon om hva som forventes av en foresatt, av klasse- kontakter og av FAU-representanter. I tillegg står det litt om forventnin- ger til aktiviteter på de ulike trin- nene og ved de ulike årstidene. På første trinn skal man for eksempel danne vennegrupper, sjette trinn har ansvar for 17. mai- feiringen og på sjuende trinn arran- geres det nyttårsball. Foreldrene må dessuten på tur bidra med å være trafikkvakt om ettermiddagen. – Ved skolen vår sliter vi litt med trafikken. Skolen ligger mellom en stor vei og et vann, slik at alle elevene må krysse veien. Skolen har tatt ansvar for å ha vakter her om morgenen, så bidrar foreldrene som trafikkvakt om ettermiddagen. Alle foreldrene må stille, men FAU holder tak i det. Dette samarbeidet funger- er flott, understreker FAU-lederen. Godt samarbeid Han utdyper videre at skolen fikk ny ledelse for noen år siden, en ledelse de har et tett og godt samarbeid med. Ledelsen er med på FAU- møtene, der de informerer om hva som skjer. FAU stiller spørsmål tilbake og føler at de blir hørt. – Selv om vi også har i oppgave å være «vaktbikkje» overfor skolen, er det viktig at FAU ikke blir en sutreklubb som bare klager. Det kan selvfølgelig være ting vi mener må forbedres, men da er det viktig med konstruktiv og positiv kritikk – og at vi også selv kommer med egne ideer og innspill. Delaktighet bidrar til et godt samarbeid, sier Ole-Harald Gystad. Som ved mange andre skoler er skolens økonomi ikke helt på topp, så da prøver FAU å bidra litt der de kan, slik som å stille med de tidligere nevnte trafikkvaktene. Andre ting de har bidratt med er for eksempel å leie inn slettmeg.no til å holde foredrag. Nettvett er noe de jobber mye med. FAU får årlig inn litt penger gjennom 17. mai- arrangementet sitt. Disse pengene brukes til trivselsfremmende tiltak som er synlig for barna. Engasjerte foreldre Å få foreldre til å stille som FAU- representanter ved skolen har gått rimelig greit, men FAU-lederen kunne gjerne tenke seg enda litt mer engasjement blant foreldrene generelt. Det er med andre ord noe de må jobbe med. Den nye informasjonsbrosjyren er ett skritt på veien. – Vi har veldig gode FAU-møter. De er konstruktive og det gir mening å være der. Det tror jeg er avgjørende. Jeg tror ingen liker å stille på møter der det ikke skjer noe og der du føler du kaster bort tiden. Blant temaer som alltid engasjerer er alt fra nettvett og SFO til de trafikale problemene – i tillegg til alt som går på trivsel generelt, sier Ole-Harald Gystad. Det han tenker de må bli bedre på – og som er målet framover – er å vise de andre foreldrene hva de faktisk gjør og at de er et aktivt FAU. Det er jo en representant fra hver klasse med i FAU, men de må generelt bli enda bedre på å dele og informere. Foreldrene på hvert trinn har riktig nok hver sin facebookgruppe, samtidig som FAU har en egen intern, men dialogen må likevel styrkes.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019