Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 35

14 2/2019 Hjem og Skole relasjonell stil og tid tilgjengelig. Når de problemene oppstår kan man like gjerne spørre seg, ville problemene dukket opp dersom ikke foreldre opplevde seg presset til å utføre det som i bunn og grunn er et skoleansvar? – Vennegrupper fremstår for meg som et tiltak basert på alminnelige antakelser fremfor et faglig grunnlag, og ledende forskere på antimob- betiltak advarer faktisk om at venne- grupper i mobbesaker kan forsterke mobbingen, forteller Sotkajærvi. Ifølge psykologspesialisten må gruppedynamikken som opprett- holder mobbingen angripes med målrettet voksenintervenering, og ikke gjennom ustrukturerte møter i hjemmet til vilkårlige andre. Samtidig vet vi masse om den positive betydnin- gen av nettverk, fellesskap og inklu- dering, og hvor viktig det er å skape gode arenaer for å dyrke frem slik i et lokalmiljø. – Om skolen vil gjennomføre ven- negrupper som et tiltak for å fremme dette, er deres kjennskap til elevenes familier og deres situasjon, kommuni- kasjon og samarbeid mellom skole og hjem, samt hvilke arenaer som ven- netreff blir gjennomført på nøkkel for at det skal fungere etter sin intensjon. – Jeg tror personlig at en slik kunnskap er noe skolen først kan op- parbeide seg over tid, da faktorer som økonomi og helse ofte er noe folk kun er åpen om der det foreligger et solid tillitsbånd, sier Sotkajærvi. – Jeg mistenker at vennegrupper primært kan være noe som fungerer flott i en noenlunde homogen forel- dregruppe av ressurssterke foreldre. Eventuelt der det foreligger et allere- de sterkt fellesskap i lokalmiljøet og/ eller foreldregruppen, legger han til. TO FORELDRE OM VENNEGRUPPER Hanne Marit Isdal, mamma til Mina (8) Læreren i klassen sa rett ut at hun satte sammen gruppene etter hvem som ikke lekte sammen fra før, så det ble en sjanse til å bli kjent med flere; i hvert fall for fleksible barn med sosialt innstilte foreldre. Jeg opplever et gap, der noen har dratt mer nytte enn andre. Men, legger du til bursdager og klassetreff har det vært såpass mange felles anledninger at klassemiljøet er ok. Venne- gruppe kan være «skivebom», men det er også mindre tidkrevende enn å bli kjent med alle en og en. I tillegg er det mindre sjanse for å bli stående på sidelinjen enn ved treff for hele klassen. Stine Høivik, mamma til Teodor (7) og Didrik (9) Vår opplevelse er veldig god. Vennegrupper gjør at både gutter og jenter leker mer sammen. Det skaper en naturlig ramme rundt det å være sammen uten at det er flaut å bli med en gutt eller jente hjem. Erfaringen er også at de voksne slapper bedre av og at praten går lettere over en kaffekopp slik at det er lettere å si hei. Vi foreldre blir tryggere på hverandre, slik at episoder kan diskuteres lettere, og det blir lettere å spørre andre om hjelp når vi kjenner hverandre litt. Vennegrupper gjør også at barna blir bedre kjent med flere foreldre slik at de blir trygge på oss. Dette er veldig viktig. Da kan vi få hjelpe dem senere når vi møter dem i andre sammenhenger.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019