Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 35

Hjem og Skole 2/2019 13 men at man tillater seg å legge lista lavt uten for store aktivitetsop- plegg hjemme. Det kan skje på en lekeplass, i skolens lokale eller på en fotballbane i nærområdet med enkle grep. Kanskje kan flere foreldre gå sammen om arrangementet, råder Müller, og forteller at det er svært viktig at det er «lavterskel» og at alle elevene blir inkludert. – De elevene som har problemer med å komme seg til eller fra, må tilbys skyss med andre. Det er flott om læreren tilbyr seg å være kon- taktperson for å spre gode tips om lavterskelaktiviteter, sier hun. Ikke udelt positivt – Vennegrupper er et noe omstridt konsept, det med god grunn. Det er ikke noe jeg vil anbefale på generelt grunnlag. Det sier Tommy Sotkajærvi, psykologspesialist i sam- funns- og allmennpsykologi. En av de viktigste tingene for barns trivsel, både i skole og ellers er gode vennskap og inkludering i et fellesskap. Han mener det gir intuitiv mening at vennegrupper kan bidra til disse tingene: I teorien kan også vennegrupper kunne ha mobbe- beskyttende effekt, fordi mobbing ofte er noe som vokser frem i uheld- ige gruppedynamikker på skolen. – Hvem som leker med hvem, hvilke roller og forventninger som er knyttet til enkelte barn, og hvordan hierarki og makt blir fordelt og utøvd i skole- og klassemiljø er ofte viktigere faktorer å forholde seg til, enn at du har et barn som mobber et annet, forteller Sotkajærvi. Når barna blir introdusert til leksituasjoner med andre barn enn de vanligvis velger, vil det i en ideell situasjon kunne påvirke de faktorene som kan føre til mobbing, fordi det kan «forstyrre» uheldige gruppedy- namikker på en positiv måte. – Men så er det dette med teori versus praksis da. Dersom skolen bruker vennegrupper etter skoletid som tiltak for å fremme gode, inklu- derende eller mobbefri klassemiljø – er dette også en ansvarsforskyvning av en lovpålagt del av skolens hove- doppgaver inn i de enkelte familier, påpeker psykologspesialisten, og utdyper: – Hvor ligger ansvaret hvis det viser seg at vennegruppe A har utviklet seg til et utstillingsvindu for hvilken mamma som baker de flotteste cupcakes på det fineste kjøkkenet, mens vennegruppe B uttrykker frustrasjon over å ha fått barn X, som alltid er en «håndfull», i sin vennegruppe? Vanskelige dynamikker – Det mest nærliggende vil være å si at «foreldrene» har ansvaret, og at folk burde skjerpe seg for barnas del. Men folk er folk, og vanskelige dyna- mikker kan også oppstå i voksenre- lasjoner, sier psykologspesialisten. – Familier er også en svært variert gruppe med tanke på alt fra sosioøkonomisk klasse, helse, Heller enn vennegrupper vil jeg fremsnakke de lærerne som utøver god klasseledelse i det daglige. De som ser barna. Som jobber frem tillitsforholdet som er nødvendig for god dialog med hjemmet, som har en finger på kulturen i barne- og foreldregruppen og som iverksetter tiltak for å bryte opp uheldige gruppedynamikker, skape felleskap, samhold og inkludering i sin klasse. Tommy Sotkajærvi, psykologspesialist i samfunns- og allmennpsykologi Vennegrupper bør være tema i et foreldremøte for å gi alle foreldre samme forståelsen av hvorfor denne type tiltak er viktig. Det må være mulig for kontaktlærer i samarbeid med foreldre å velge andre sosiale tiltak for elevene, hvis det passer bedre. Gunn Iren Müller, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Om vennegrupper skal oppleves positivt, så må det være noe foreldrene ønsker, og ikke noe de får tredd over seg. Som lærer formidler jeg at listen kan legges veldig lavt med tanke på aktiviteter og gjøremål. Det viktigste er at barna får treffe hverandre, ikke at foreldrene overgår hverandre. Av ulike grunner er det ikke alle foreldre som arrangerer vennegrupper, og det må alle være innforstått med. Linn Thronstad, lærer Gunn Iren Müller, leder i Foreldreutvalget for grunn- opplæringen (FUG) Lisbeth R. Traaholt

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019