Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 2 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1162124

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 35

12 2/2019 Hjem og Skole Formålet er at elevene skal bli kjent på tvers av grupperingene som naturlig oppstår i klassen, men er dette nødvendigvis den beste tilnærmingsmåten? Tekst: MAGNHILD FREUCHEN, frilansjournalist – Tanken er at alle skal lære å leke med alle, og at positive relasjoner som bygges på fritiden kan få posi- tive ringvirkninger for klassemiljøet, forteller Gunn Iren Müller, leder i Foreldreutvalget for grunnopplærin- gen (FUG). Hun fremhever viktigheten av fellesskapsfølelsen i klassen, at alle kjenner på at de hører til og har venner. For barna vil det være en god trygghet å kjenne alle de andre. – Dette bidrar til trivsel, helse og læring og forebygger mobbing, både på kort og lang sikt, sier Müller. Hun understreker videre at det viktige er å styrke fellesskapet og gjøre barna trygge. Om det gjøres gjennom vennegrupper eller andre aktiviteter foreldrene og skolen sam- arbeider om, er av mindre betydning. Viktig foreldrenettverk For noen 1. klassinger kan det å møte klassekamerater andre steder enn i klasserommet, kanskje gjøre starten litt lettere. Det er individuelt betinget. Ifølge FUG-lederen er det lurt å alliere seg med personalet på AKS/SFO i oppstarten, slik at de også holder litt øye med at alle finner sin plass. – Mange kommer til skolestart med venner fra barnehagen, men det gjelder jo likevel ikke for alle, sier Müller, og legger til: – Selv om hensikten er at venne- grupper skal bidra til å hindre eks- kludering og mobbing, så avhenger dette av at læreren hele tiden evalu- erer og følger med på hvordan det fungerer i klassen. Gjennom disse gruppene kan foreldre bli bedre kjent med både hverandres barn og hverandre. Ofte kombineres disse treffene på fritiden med at de voksne inviteres til en kaffekopp ved henting. Et godt foreldrenettverk er uvurderlig både på kort og lang sikt. – Det er viktig at vennetreff ikke blir en merbelastning for foreldre, Er venne - grupper en god løsning? 12 2/2019 Hjem og Skole

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 2 2019