Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1160270

Contents of this Issue

Navigation

Page 7 of 55

DIN HØRSEL 8 Tema Tinnitus TRT (Tinnitus Retraining Therapy) TRT er basert på den «nevrofysiologis- ke tinnitus-modellen» og ble utviklet i 1990-årene av professor Pawel Jastre- boff. Behandlingen legger hovedvekt på å avlære hjernens negative reaksjon på tinnituslyden. Pasienten får opplæ- ring i tinnituslydens virkemåte gjennom audiologisk rådgivning og kurs, og be- handles med lydgenerator/eventuelt høreapparat med lydgeneratorfunk- sjon. Åtte av ti pasienter som følger TRT opplever positiv behandlingseffekt. Les mer i selvhjelpsbok om tinnitus og nedsatt lydtoleranse av Dag Sunde og Siri Merete Bergseth www.hlf.no/ aktuelt/2016/selvhjelpsbok Lydterapi/audiobehandling Det fins mange former for lydterapi. Lydberikelse ved hjelp av bakgrunnslyd (radio), lydputer for lydgeneratorer og høreapparater er utbredt hjelpemidler. Ved lydbehandling er poenget å bru- ke lydkilder som ikke overdøver selve tinnituslyden, slik at hjernen trenes i å lytte etter andre lyder enn tinnitusen. Den vil da bli mindre fremtredende og vil etter hvert bidra til at nervesystemet mer eller mindre sjalter ut opplevelsen av tinnituslyden. Avspenning Både fysisk og mental avspenning og tankestyring kan være gode verktøy for å redusere stressnivået og for å gjen- vinne kontroll når tinnitusen er plag- som. Ulike avspenningsteknikker er ofte inkludert i andre former for tinni- tus-behandling og kan favne alt fra Qi Gong, yoga og meditasjon til øvelser med fokus på pust, muskelavspenning og visualisering. Fysioterapi Stram muskulatur i kjeve, nakke og skuldre kan påvirke styrken på tinnitus. Fysioterapi, særlig psykomotorisk fysio- terapi, kan redusere plagene. Digital selvhjelp Det fins flere gratis, nedlastbare apper for mobil og nettbrett for tinnitus-lind- ring. De kan for eksempel inneholde avspenningsøvelser, fokuseringsøvel- ser og naturlyder som kan brukes som motlyd til tinnitusen. Appen Tinnitus – Riktig fokus er ut- viklet av HLF Briskeby rehabilitering og ble lansert i vår. Den følger prinsippe- ne i TRT-metoden (Tinnitus Retraining Therapy), der fokusert avspenning er Slik behandles tinnitus FAK TA Ulike typer tinnitus Tinnitus kan være både forbigående og permanent. Etter tre-seks måne- der defineres den som vedvarende. Fagfolk skiller ofte mellom tre hoved- typer tinnitus i arbeidet med å finne treffsikker behandling: Subjektivt hørbar tinnitus er den mest vanlige typen og er ofte utløst av hørselstap eller støy som har skadet det indre øret eller hørsels- nerven. Subjektiv og plagsom tinnitus er sterkt knyttet til stress. Konsentra- sjonsvansker, angst og depresjon dominerer symptomene for denne gruppen. Objektiv tinnitus kan være hørbar for andre eller med stetoskop. Den- ne formen er ofte utløst av musku- lær aktivitet i mellomøret og kan skyldes både skader og stress som påvirker muskulatur og nerveaktivi- tet i kjeve, hals og nakke. Kilde: Audiograf Guri Engernes Nielsen Det fins i dag ingen felles norske retningslinjer for behandling av tinnitus. Følgende behandlingsmetoder tilbys i dagens helse-Norge.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2019