Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1160270

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 55

DIN HØRSEL 6 Tema Tinnitus Bekymringstanker om egen tinnitus er ikke bare slitsomt, det vil også øke plagene. Derfor er ledende fagfolk like opptatt av tan- ker som av lyd i tinnitus- behandlingen. TEKST Bjørg Engdahl og Sindre Nordengen ILLUSTRASJONSFOTO Colourbox La det være sagt med én gang: Det fins ikke én behandling mot tinnitus, også kalt øresus, som passer alle. Til det er de bakenforliggende årsakene og pa- sienthistoriene for ulike. De fleste får hjelp av kombinasjoner av behandlin- ger og selvhjelpsmetoder. (Se oversikt over behandlinger side 8). Det er likevel én faktor som absolutt alle med plagsom tinnitus har nytte av å kjenne til, nemlig sammenhengene mellom uro, stress og tinnitus. Hva tenker du? Når tinnitusen begynner å bli en plage har vi kommet inn i et negativt spor, der hjernen tolker tinnituslyder som fare- signaler. Vi trenger ikke en gang være bevisst det selv at vi går rundt med en indre monolog av bekymringstanker: «Nå har øresusen min blitt verre!», «Jeg kommer til å bli gal av denne lyden!» eller «Ingen kan hjelpe meg!». Unytti- ge og negative tanker av denne typen påvirker hvordan vi føler og oppfører oss. For å snu en ond sirkel kan kogni- tiv terapi og ulike avspenningsteknikker være til stor hjelp. Kjemp eller flykt Det er mye som skjer i hjerne og kropp når vi bekymrer oss. Da påvirkes både hjernens limbiske system, som blant annet styrer frykt og sinne, og det au- tonome nervesystem, som blant annet tar seg av automatiserte funksjoner som pustefrekvens, blodsirkulasjon og hjertefrekvens. Det autonome nervesystem er sær- lig verdt å merke seg. Det har et eget kri- sesenter, det sympatiske nervesystem, som aktiveres når vi føler oss plaget eller truet av noe. Da vekkes overle- velsesreaksjonen, også kalt kjemp eller fluktresponsen. I en faresituasjon er den nyttig, fordi den trigger kroppen til kamp eller flukt i form av økt puls, økt blodgjennomstrømming til muskulatur og hormonutskillelse. Stresslidelse – Problemet med tinnituslidelsen er at overlevelsesreaksjonen aktiveres på feil grunnlag. Når lyden vedvarer, kan tinni- tus bli en kronisk stresslidelse med de følgeplagene det kan ha, sier Dag Sun- de, overlege og øre-nese-hals-spesialist ved Molde sjukehus. Søvnproblemer, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, muskelspenninger, nedstemthet, de- presjon og angst er eksempler på slike følgeplager. Stor tilvenningsevne Heldigvis har hørselssystemet vårt stor evne til å venne seg til lyder, og lyd kan utnyttes i behandlingen av tinnitus. Vi er nemlig utstyrt med en ubevisst til- venningsmekanisme som gjør at vi nor- malt, og uten å tenke over det, filtrerer bort en rekke hverdagslyder fra for ek- sempel ventilasjonsanlegg, kjøleskap, PC, veier og egen kropp (tygge -eller pustelyder). Omprogrammere hjernen Evnen til å filtrere lyd er noe av essen i behandlingsmetoden TRT (Tinnitus RE training Therapy), som ofte kombi- neres med kognitiv terapi. Under be- handlingen avlæres hjernens negative reaksjon på tinnituslyden ved at man eksponeres for andre lyder. Sunde, som er en nestor innen TRT-behandling i Norge, forklarer det slik: – Dersom tinnitus-signalet oppfattes som positivt eller nøytralt, og vi utsettes for det over tid, vil hjernen etter hvert filtrere det bort. Vi hører det ikke be- visst, og følgeplagene vil gradvis avta. Han og andre behandlere er opptatt av hvordan negativ rådgivning fra hel- sepersonell eller andre bidrar til unødig usikkerhet hos mange pasienter. «Det- te må du lære å leve med. Det fins in- gen behandling» er en beskjed mange tinnitusrammede feilaktig har fått. Nedsatt lydtoleranse Det er bred faglig enighet om at kunn- skap om egen lidelse er viktig i be- handlingen. Det å vite hvorfor tinnitus oppstår, hvordan hjernen bearbeider og tolker lyd og hvordan plagene kan begrenses kan gjøre det lettere å takle hverdagen. Tinnitus + frykt = forverring

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2019