Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1160270

Contents of this Issue

Navigation

Page 45 of 55

DIN HØRSEL 46 Skepsisen mot hørselshemmede ar- beidstakere kommer frem i undersø- kelsen «Hørselshemmede og arbeids- liv», som ble gjennomført av Norstat på oppdrag fra HLF før sommeren. 310 ledere i næringslivet ble her intervjuet i rollen som administrerende direktør, økonomisjef, markedssjef eller perso- nalsjef. 50 av dem har hørselshemme- de ansatte. Risikerer diskriminering 62 prosent av lederne støtter utsagnet «Jeg har ingen motforestillinger mot å ansette hørselshemmede». Holdninge- ne endrer seg derimot hvis de må velge mellom en jobbsøker med nedsatt hør- sel og en normalhørende. 38 prosent av lederne sier da at de vil «foretrekke å ansette en med normal hørsel fremfor en hørselshemmet». 18 prosent er ue- nige i utsagnet, mens 45 prosent svarer hverken/eller/vet ikke. Norske bedriftsledere er skeptiske til å ansette søkere med nedsatt hørsel og har lite kunnskap om tilrettelegging, viser undersøkelse. TEKST Bjørg Engdahl FOTO Colourbox Vegrer seg for å ansette VRAKES. Nesten fire av ti bedriftsledere vil heller ansette en person med normal hørsel fremfor en med nedsatt hørsel, viser ny undersøkelse.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2019