Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1160270

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 55

DIN HØRSEL 36 Valg Høstens lokalvalg nærmer seg med stormskritt. Dette er tidspunktet der vi alle kan være med å påvirke utviklingen i samfunnet vårt. Med utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte, kan vi alle gå til valgurnene med vår stemme. For snart en million mennesker med hørsels- hemming i Norge, er det flere viktige politiske spørsmål som kan være med å påvirke hvor stemmen går. Din Hørsel har derfor spurt partiene om deres meninger om aktiv samfunnsdeltakelse for hørselshemmede, hørselskompetanse i kommunene og helsetilbudet vi mottar. Hvis hørselssaken er viktig for deg, har du i september muligheten til å sette hørsel på dagsorden under årets valg. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å engasjere seg i valget. Bruk din stemme og vær med å påvirke vår felles fremtid. Godt valg! Henrik Peersen generalsekretær Bruk din stemme! Høyre vil fortsette arbeidet for et universelt ut- formet samfunn. Vi vil blant annet videreføre høye krav til universell utforming ved utbygging av boliger, infrastruktur og næringsområder, sørge for bedre etterlevelse av regelverk om universell utforming av IKT-løs- ninger i offentlig sektor. Høyre vil evaluere gjeldende hand- lingsplan for universell utforming og etablere en ny i 2020 når dagens handlingsplan går ut. Arbeiderpartiets mål er å bygge ned barrierene og sørge for uni- versell utforming, slik at alle kan delta i samfunnet. Ap har konkretisert innsatsen i disse punktene: • Bidra til heving av kompetanse på universell utforming hos dem som står for offentlig planlegging, utbygging og innkjøp. • At nye holdeplasser som bygges og transportmateriell som anskaffes, er universelt tilgjengelige. • Sikre at digitale løsninger utformes universelt. • At hjelpemiddelsentralens tilbud skal være tilgjengelig over hele landet, og at alle skal sikres tilgang til nødven- dige hjelpemidler. • Sikre at alle elever og studenter med dokumentert be- hov for tilrettelegging ved eksamen skal få det. • Styrke ordningen med funksjonsassistanse i skole og ar- beidsliv. • Sikre gode transportordninger mellom skole, arbeids- plass og hjem for dem som ikke kan bruke offentlig transport eller kjøre selv. • Utvikle tilbudet med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). • Sikre at personer med funksjonsnedsettelser kan få til- bud om mestringskurs. • Styrke tolketjenestene. • At skolebygg skal prioriteres i arbeidet med universell utforming. UNIVERSELL UTFORMING – God tilgjengelighet og tilrettelegging er nødvendig for at hørselshemmede skal kunne delta i skole, arbeid og fri- tid på lik linje med andre. Hva vil par- tiet gjøre for at målet om et universelt utformet samfunn blir ivaretatti alle skolebygninger, arbeidsplasser og offentlige institusjoner? TEKST Tor Slette Johansen

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2019