Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 4 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1160270

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 55

DIN HØRSEL 26 Stiftelsen Signo har siden starten i 1898 i all hovedsak vært til for døve med tegnspråk som hovedspråk. For tre år siden inngikk Signo Rycon en avtale med Nav som omfatter hørsels- hemmede og tinnitusrammede, i tillegg til synsfeltet. Avtalen gjelder arbeidsav- klaring, arbeidsforberedende trening, varig tilrettelagt arbeid og oppfølging. Nav i Oslo og Akershus ønsket med det å heve tilbudet til denne gruppen, noe som har bidratt til at Signo Rycon har fått god kunnskap om tinnitus og hva det kan medføre for tinnitusrammede i arbeidslivet. Ikke bare tegnspråk Leif Foss, sosionom og veileder ved Signo Rycon i Oslo, sier at avtalen med Nav innebærer at de mottar langt flere med hørselsutfordringer enn tidligere i Oslo og i det som snart blir storregio- nen Viken. – Signo har tidligere nærmest uteluk- kende hatt fokus på døve som bruker tegnspråk. Nå får vi flere henvisninger fra Nav med hørselshemmede og tinni- tusrammede, og vi ser en stadig økning av mennesker som får problemer i ar- beidslivet på grunn av tinnitus. Du kan si at vi nå arbeider med «alt» som har med hørsel å gjøre. Toppen av isfjellet Det store problemet er ifølge Foss at personene med tinnitus kommer for sent inn i systemet. – Jeg opplever at de aller fleste som blir henvist til oss fra Nav allerede har møtt veggen. De sier det også selv; « Vi skulle ønske vi hadde kommet hit mye tidligere». De aller fleste er enten sy- kemeldte eller helt ute av arbeidslivet. Veien tilbake kan være veldig lang for mange. – Og det er dessverre slik at vi bare ser toppen av isfjellet, og knapt nok det. Liten kompetanse i Nav – Problemer er todelt. Mange venter i det lengste med å innse at de trenger hjelp, litt på samme måte som mange venter med å innse at de faktisk har et hørselstap. Det andre problemet er at Nav dessverre ikke har all verdens kompetanse om hørsel og hørsels- relaterte skadevirkninger, eller hvilke muligheter arbeidstakere med hørsels- utfordringer faktisk har. Kanskje hen- ger det sammen med at den generelle kunnskapen i samfunnet om såkalte usynlige handikap er liten og heller ikke så lett å se. Mange faller mellom to sto- ler, sier Foss, som selv har jobbet i Nav i en årrekke før han kom til Signo Rycon for to år siden. Siste stopp Signo Rycons ansatte bruker mye tid på samtaler med de som blir henvist til dem. – Mange oppfatter oss som en attfø- ringsbedrift hvor de tror de skal jobbe, men det er feil. Vår oppgave er primært å bidra til at de kan komme tilbake til arbeidslivet. Hadde de blitt henvist til oss tidligere, hadde vi hatt mye større sjanse til å tilrettelegge i arbeidslivet, bistå med å finne den rette arbeidsgi- veren, informere om virkemidler og ret- tigheter og bidra med kunnskapsdeling til kolleger og ledelse. – For mange blir Signo Rycon dess- verre siste stopp, med uføretrygd som resultat. For dem som ønsker å fortset- te i arbeidslivet, er det ingen god løs- ning. Men for mange er det også godt å bli møtt med forståelse og kunnskap som gjør at man kan sette et verdig punktum. Foss understreker at det er fullt mulig å ta direkte kontakt med Signo Rycon, hvis man ønsker mer informa- sjon om hva de kan tilby, eller trenger hjelp til å komme i kontakt med Nav for å få bistand derfra. ■ Stadig flere med tinnitus blir henvist fra Nav til Signo Rycon for arbeidsavklaring og oppfølging. Men de kommer ofte altfor sent. TEKST og FOTO Tor Slette Johansen Ber for sent om hjelp Tema Tinnitus DH-FAK TA Dette er Signo Signo er en diakonal, ideell stiftelse, som gir tilbud om skole, arbeid og helse- og omsorgs- tjenester til døve, hørsels- hemmede og døvblinde Etablert i 1898 I 2017 hadde Signo 1200 ansatte fordelt på 790 årsverk Stiftelsen omfatter Signo Dokken og Signo Konow senter i Bergen, Signo Vivo og Signo Grantoppen i Andebu og Sandefjord, Signo skole- og kompetansesenter i Andebu, Signo Conrad Svendsen senter i Oslo og Trondheim, samt Signo Rycon i Oslo

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 4 2019