Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1155476

Contents of this Issue

Navigation

Page 72 of 163

73 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2019 Norges 45 største oppdrettsfirma 2018 ble et nytt knallår for norsk fiskeoppdrett. Så enkelt er det. Fortsatt koster lusa så det svir, men den positive prisut viklingen fra 2017 fortsatte. Når oppdretterne sitter igjen med nærmere 20 kroner per kilo i ren fortjeneste, blir det fest. Eksportprisen for fersk oppdrettslaks med hode — det viktigste enkeltproduk- tet — økte rett nok med bare 40 øre per kilo i 2018, eller med 0,7 prosent. Men eksportkvantumet økte med 53.000 tonn (6,4%), og eksportverdien gikk følgelig opp med nesten 3,7 mil liarder kroner og landet på 54,1 milliarder. Regnet i rund vekt eksporterte vi alt i alt 1.203.959 tonn op p- drettslaks i 2018 mot 1.148.654 tonn i 2016, dvs. en økning på 4,8 prosent. Vi sendte laks og ørret ut av landet for 70,7 mil liarder kro- ner i 2018, 3,3 milliarder mer enn året før. Oppdret tsfisken sto for over 72 prosent av den totale ek- sportverdien av sjømat, om vi også tar med andre arter enn laks og ør- ret. Prisen til oppdretter for rund laks ved merd økte med ganske nøyaktig 50 øre per kilo fra 2017 til 2018, eller med 1,1 prosent, og pas serte for første gang i historien 50 kroner. Prisutviklingen er en sak. Kostnadsut viklingen noe ganske annet. De senere årene har særlig lakselusa gjort dype innhogg i lommebøkene til oppdretterne. Fôret også. Mange rapporterer om over 10 kroner i økte produksjonskostnader per kilo de siste 45 årene. Likevel kan de fleste oppdrettsselskapene legge frem fantastiske tall også for 2018. De børsnoterte selskapene bruker gjerne resultatmålet ROCE, eller avkastning på sysselsatt kapital. For MOWI ASA økte denne verdien fra 13,1 prosent i 2015 til 28,1 prosent i 2016. I 2017 var den 26,7 prosent og i fjor 24,9 prosent. Et lite fall, med andre ord, men fortsatt resultater som gjør de fleste andre bransjer grønne av misun nelse. Lerøy Seafood Group ASA hadde klart bedre ROCE i 2018 enn året før — 25,3 prosent mot 13,7 prosent, mens den for Grieg Seafood falt fra 24 til 22 prosent. SalMar bruker ikke ROCE som økonomisk nøkkeltall, men hadde en markert oppgang i resul tatmarginen fra 26 prosent i 2017 til 39 prosent i fjor. I gjennomsnitt for alle produktgrupper falt eksportprisen på laks fra 65,16 kro ner pr. kilo i 2017 til 65,09 kroner i 2018. Eks portkvantumet økte med 51.000 tonn, regnet i produktvekt. Ekspor ten av ørret økte fra 39.966 tonn i 2017 til 46.042 tonn i fjor, eller med 15,2 pro sent. Eksportprisen for ørret — i snitt for alle produktvarianter — falt med nesten 7 kroner i 2018, dvs. med 10 prosent. Så langt i 2019 har prisutviklingen vært noe dårligere enn på samme tid i fjor. Per utgangen av mai i år var snitt prisen for fersk oppdrettslaks med hode 64,12 kroner per kilo, ned 1 prosent fra i fjor. Det tror vi oppdretterne lever svært godt med. Snit tprisen per kilo for oppdrettsørret, alle varianter, har deri mot økt med ca. tre kroner per kilo ved utgangen av mai. I 2018 var Norges tre største opp drettsselskaper MOWI ASA, Lerøy Seafood Group og SalMar, akkurat det samme som året før. Mange av de største oppdrettsselskapene i Norge har betydelig virksomhet i utlandet. Holder vi oss til totalproduksjonen i Norge i 2018, var MOWI klart størst med en produk sjon på litt over 230.000 tonn, sløyd vekt. Grensen for å komme med blant de 45 største falt fra 216 million er i 2017 til 193 millioner i fjor. Forklaringen er helt enkelt at flere selskaper ikke har ønsket eller kunnet rapportere sine omsetnings tall for 2018. Det gjelder f.eks. Firda Seafood Group, Bjørøya AS, Osland Havbruk AS, Northern Ligths Salmon AS og K. Strømmen Lakseoppdrett AS,

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2019