Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1155476

Contents of this Issue

Navigation

Page 34 of 163

35 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2019 35 Lov og rett DE SISTE DAGENE før sommer- ferien vedtok Stortinget å endre akva kulturlovens paragraf 9 for å sikre en lovhjemmel for mulige pro duksjonsreduksjoner i produk- sjonsområder som får rødt lys i trafikklyssystemet. Det er vedtatt et nytt tredje ledd i denne bestem- melsen som lyder: «Dersom det er nødvendig ut fra hensynet til miljøet, kan depar tementet i forskrift endre tillatelsers omfang og redusere mu ligheten til å utnytte tillatelser innenfor ett eller flere nærmere angitte områder.» Forhistorien til lovendringen er spesiell. Nærings- og fiskeride- partementet har både i Stor- tingsmeldingen fra 2015 som introdu serte trafikklyssystemet, og i senere drøftelser av regelverket, ment at det allerede ga adgang til å redusere MTB-en i områder som fikk rødt lys. Det er imidlertid reist spørsmål ved dette fra Advokat- foreningen og fra flere advoka- ter som arbeider for nærin gen, meg selv inkludert. Det har også kommet kritikk fra det juridiske forskningsmiljøet. I vinter har tydeligvis Nærings- og fiskeridepartementet blitt så usikre på om det rettslige grunn- laget holdt mål, at de bestemte seg for å foreslå en lovendring som vil styrke adgangen til å vedta produksjonsreduksjoner som en del av trafikklyssystemet. Resultatet har blitt en stortings- proposisjon som fremstår som et uvanlig ensidig forsvarsdokument for det som har vært Nærings- og fiskeridepartementets syn i diskusjonen om lovligheten av pro duksjonsreduksjonene. I tillegg ble det gjennomført en hørings- runde med svært korte frister som bryter klart med regelverket for slik høringer. På tross av dette vedtok Stortingets flertall lovendringen. I den endelige voteringen var det kun Arbeiderpar tiet som stemte mot. Nødvendig ut fra miljøet Jeg skal ikke drøfte spørsmålet om Stortinget med dette vedtaket har «tettet hullene» i loven, slik at de tidligere innvendingene ikke lenger står ved lag. Uansett utforming av loven, er realite ten at de reduksjonene det er tale om å vedta innebærer inngrep i rettig- heter som oppdrettsselskapene har betalt store beløp for. Slike rettigheter kan ikke lovgiver uten videre innskrenke. Jeg vil her begrense meg til å knytte noen kommentarer til det som står uttrykkelig i den nye lov- bestemmelsen. Reduksjoner kan kun skje der dette er «nødvendig ut fra hensynet til miljøet». Denne begrensningen setter krav til saksutredningen før reduks joner vedtas og den setter i tillegg en grense. Unødvendige reduksjoner er ulovlige. Kravet til saksutredning innebærer at Nærings- og Endringene i akvakulturloven paragraf 9 Fiskeriministeren er klokkeklar. Oppdrettsanlegg i røde produks- jonsområder vil får redusert MTB i 2020 og 2021. Produksjonen skal ned! Selskapenes advokater er ikke like sikre på at det blir resultatet til slutt. Halfdan Mellbye er advokat ved Steen strup Stordranges kontor i Bergen og jobber mye med sjømatjuss. Med kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Tønsberg og Oslo kan Steenstrup Stordrange (SANDS) bistå sjømatnæringen langs hele kysten. Selskapet er fast advokat for Sjømatbedriftene og publiserer bloggen Fiskejuss.no.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2019