Norsk Fiskerinæring

Utgave 5 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1155476

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 163

25 "Norsk Fiskerinæring" nr. 5 - 2019 Ystmark Blakstad Vassbotn Leinebø Pinheiro Bent Dreyer tar ordet! Klare for flere ressurs- konflikter? Sjømat produseres i tre ulike produk- sjonskonsept. Fiskerne høster av ville bestander. Det tradisjonelle konseptet har få muligheter til å bidra med økte vo- lum, fordi artene egnet til menneskemat er fullt utnyttet. De fleste peker derfor på oppdrett som det pro duksjonskonseptet vi først og fremst må sette vår lit til. Her har mennesket tatt kontrollen over alle naturens lunefulle evner til å produsere mat. Mange forventer at oppdrett vil bidra like mye med menneskemat som sin landlige fetter — det industriali- serte landbruket. I tillegg har vi et tredje konsept — fangstba sert havbruk. Her fanges fisken vill, lagres levende og fôres opp for å øke biomassen. De tre konseptene har sine fortrinn og sine ulemper. I Norge har vi etter hvert høstet erfaringer med alle. I denne artikkelen skal jeg drøfte hvordan våre foreløpige erfaringer kan anvendes i jakten på å øke sjømatproduksjonen. Viktige premissgivere for valg av produksjonskonsept er biologis ke og markedsmessige forhold knyttet til de ulike artene. Fis keriene er f.eks. sårbare for variasjoner i biomassestørrelse og tilgjengelighet. Oppdrett er sårbart for yngelproduksjon, vek sthastighet og fis- kevelferd. Fangstbasert havbruk er sår- bart for kostnader i fangst, overlevelse og vekst i fangenskap. Mens fiskeriene er avhengig av bestandsstørrelse og fiskens van dringsmønster, er oppdrett og fangstbasert havbruk avhengig av dedikerte lokaliteter til havs. Verdens befolkning øker og vi må produsere mer mat. Det krever at vi beslaglegger større produksjonsareal. Mange peker derfor på at det store blå havet kan gi oss mye mer vel- smakende og næringsrik men- neskemat. Det høres logisk ut, men vil være utfordrende. Og veien er allerede brolagt med mange konflikter. Kløkt og priori teringer kreves for å øke matproduksjonen til havs. Bent Magne Dreyer er forsknings- sjef for fagruppen Næringsøko- nomi ved Nofima i Tromsø og pro- fessor II ved UiT Norges Arktiske universitet. Fiske, fangstbasert havbruk og oppdrett er de tre produksjonsme todene for sjømat. Fiske har vært drevet lengst og vil fortsatt være den største bidragsyteren i mange år. Men innen 2050 vil ganske sikkert oppdrett stå for det største kvantumet, også i Norge.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 5 - 2019