Kondis

Kondis Utgave 5 - 2019

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1131874

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 79

30 Kondis 5 • 2019 SKADE Uttrykket «halvtomt eller halvfullt glass» set- ter fokus på hvordan mennesker kan betrakte nøyaktig det samme, men komme til ulik konklusjon. Om et glass kvantifiseres som halvfullt eller halvtomt, utgjør sjelden et sam- taleemne i seg selv. Det er en metafor for skillet mellom et optimistisk og pessimistisk synspunkt. Det interessante er måten vi kva- litativt vurderer innholdet, hva vi føler og hvordan vi reagerer på bakgrunn av dette. I treningssammenheng kan metaforen «halvtomt eller halvfullt glass» betegne for- skjellen på om man betrakter et avbrekk i treningen som en skadeperiode eller en res- sursperiode. Måten vi håndterer og utnytter perioden på, kan utgjøre en betydelig for- skjell for hvordan man kommer ut på den andre siden. Dette er svært viktig da man på et gitt tidspunkt (høyst sannsynlig) vil opp- leve en skadeperiode. Det finnes nemlig to typer utøvere: De som har vært skadet og de som ikke har vært skadet enda. «A blessing in disguise» Det sies at man ikke alltid blir klok av skade, men at man av og til bare blir skadet. En skade fremstår umiddelbart gjerne som svært problematisk og ugunstig. Evner man å utnyt- te skadeperioden på en hensiktsmessig måte, kan avbrekket likevel bli en svært gunstig ressursperiode. Et skadeavbrekk kan i enkelte tilfeller være «a blessing in disguise». Som utøver settes det krav til en rekke fysiske og psykiske kvaliteter, samt restitu- sjonstiltak som restitusjonstrening, søvn og kosthold. Både mosjonister og eliteutøvere opplever en «evig kamp» om å tilfredsstille disse kravene. Mange opplever at begrenset treningstid setter klare føringer for hva man faktisk kan ta seg tid til. Man må gjerne prio- ritere og nedprioritere. I en skadeperiode kan man trene ekstra på egenskaper og kapasite- ter man vanligvis ikke prioriterer, eller kan- skje ikke tenker på i det hele tatt. Under følger noen praktiske tips til hvordan avbrekket kan utnyttes som en ressursperiode. Benytt anledningen til å trene ekstra på fysiske egenskaper som styrketrening (både statisk og dynamisk), spenst, balanse, koordinasjon og bevegelighet. Forbedrer man enkelte eller flere av disse egenskape- ne, vil man potensielt kunne tåle og absor- bere mer trening etter skadeperioden. Det vil også kunne forbedre løpsøkonomien, løpsteknikken og hurtigheten. Forsøk å se treningen fra et fugleperspek- tiv og fokuser på å øke læringsevnen. Analyser fordeler og ulemper ved trenin- gen, hva som kan endres og gjøres bedre, og hva som skal til for å nå definerte mål og ambisjoner. Slik kan man utnyt- te avbrekket til å bli mer treningssmart. Videre kan det styrke kognitive ferdigheter som konsentrasjon, intelligens, kreativitet og taktiske evner. En periode med alternative treningsfor- mer har potensial til å intensivere motiva- sjonen, treningsviljen og tålmodigheten, evnen til å presse seg og øke smerte- Skadeperiode eller ressursperiode: Halvfullt eller halvtomt glass? Det finnes ulike måter å håndtere en skadeperiode på. I den følgende teksten presenteres noen tips til hvordan man kan gjøre avbrekket til en ressursperiode. Av Andreas Grøgaard

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 5 - 2019