Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1125874

Contents of this Issue

Navigation

Page 96 of 147

97 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2019 I DE SISTE PAR ÅRENE har det vært mye snakk om Afrikas enorme opp drettspotensial. Men lite har skjedd — til nå. I et globalt perspektiv er ikke Afrika noen betydelig produsent av oppdret tsfisk. Frem til 1990 utgjorde Afrikas produksjon mindre enn 0,5 prosent av verdens totale produksjon. Men siden slutten av 1990tallet har den afrikan ske produksjonen vokst. I 1990 var den Afrikas akvakulturproduksjon litt over 90.000 tonn, og i 2017 hadde den vokst til 2,2 millioner tonn, dvs. ca 1,9 prosent av verdens totale produksjon. Første håndsverdien var hele 3,2 mil liarder dollar! Av denne totalen var ca. 140.000 tonn tang. Men, og det er verdt å merke seg: Hele to tredjedeler av Afrikas produk sjon kommer fra ett land; Egypt. Egypts produksjon vokste fra 62.000 tonn i 1990 til nesten 1,4 millioner tonn i 2017. Det meste av dette var tilapia. Vi ser også bemerkelsesverdig vekst i andre land som Nigeria, Uganda, Zanzibar og Ghana. Afrika produserer ikke nok sjømat for å tilfredsstille etterspørselen fra sin egen voksende befolkning. Følgelig må man importere store mengder, og kontinentet hadde et handelsunders kudd for sjømat på 1,1 millioner tonn i 2016. 160 prosent økning innen 2030 For å forbedre denne situasjonen må Afrika produsere mer. Til tross for at fangstene av villfisk øker, er det ikke sannsynlig at det vil kunne ilandføres mye mer fra fiskeflåten. Den mest lovende løsningen er med andre ord å øke oppdrettsproduksjonen. Hva er potensialet for afrikansk akvakultur? Ifølge WorldFish Center vil 40 pro sent av det afrikanske fiske forbruket komme fra afrikansk akvakultur i 2030. Hvor sannsynlig er så det? Min første tanke er; ikke særlig, for å være ganske ærlig. Men la oss se på tallene. Forut satt at den ville fangsten forblir stabil, at befolkningen når 1,6 milliarder innen 2030 slik Verdensbanken forventer og at forbruket per innbygger for blir stabilt på 8,5 kilo per person per år, vil den afrikanske etterspørselen etter sjømat utgjøre 13,8 millioner tonn i 2030. 40 prosent av det er 5,5 millioner tonn. Dagens produksjon er 2,2 millioner tonn, og produksjonen må følgelig vokse med 160 prosent over 11 år. Det burde være innen rekkevidde. I Afrika vet vi at en rekke fiskearter er Oppdrettsproduksjon i Afrika De siste 25 årene har oppdrettsproduksjonen i Afrika økt fra knapt 40.000 tonn til over 2,2 millioner tonn. Ingen har økt produksjonen mer enn Egypt, som nå har passert 1,5 millioner tonn på årsbasis. I 1984 var produksjonen 27.000 tonn. Her fra et egyptisk tilapia-anlegg.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2019