Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1125874

Contents of this Issue

Navigation

Page 72 of 147

73 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2019 Utenlandsk eierskap i norsk fiskerinæ ring byr på en del utfor dringer både for utlendingene som vil etablere seg, for andre aktører, for forvaltning og lovmakere, og for dem som vil skaffe oversikt: Hvilke grener av næringen skal med, hvor stor utlen dingsandel beret tiger plass på listen og regner vi rubbel og bit? Denne gangen konsentrerer vi oss om selskaper i verdikjeden på land: oppdrettsselskap, fiskemottak, tilvirkere, foredlere og eksportører. Vi forutset ter at omsetningen bikker millionen og at det har vært nevneverdig aktivitet i løpet av de to siste årene. Børsnoterte selskap er med, avlsselskap, taretråling og foredling av fiskeolje. Og vi teller sel skaper med utenlandsk aksjemajori tet. Da ender vi på 34 selskap fordelt på 15 land — kanskje 16 om vi hadde tatt med Grønland. Samt tre verdensdeler. Den store spredningen er interessant i seg selv. Samtidig er det altså flest danske og polske navn — om antall er det som teller. Deretter følger Tyskland, Frank rike og Island. Rugger på langferd Fokuserer vi på selskapenes størrelse, blir bildet litt anner ledes. Eierselska pene fra Japan, Tyskland, USA, Sveits og til dels Storbritannia ruver litt mer. Cermaqeier Mitsubishi er de fleste kjent med, men Yokohama Reito, som kontrollerer Hofseth Aqua — tidligere Fjordlaks Aqua — gjennom Alliance Seafood, har også sitt å rutte med. Det japanske foredlings og kjølelager selskapet sysselsetter over 1.600 men nesker og har 1314 mil liarder kroner i omsetning. Selskapet eier halve Hofseth Interna tional, men datter Hofseth Aqua har de altså aksjemajoriteten i. DowDuPont i USA er ett av to selskaper som omtales som verdens største kjemiske konsern, og noe av den allsidige produksjonen baserer seg på alginat fra norsk tare. BASF har lenge vært ver dens største kjemiske konsern, og vil trolig også ha denne rangen på litt sikt. I 2013 kjøpte BASF marinol Utenlandsk eierskap fordeler seg Danmark har flest eierskap i norske sjømatbedrifter, men Polen, Island, Tyskland og Frankrike er ikke langt etter. Av invester inger i enkeltselskap, har Japan tatt det største jafset. Japans ke Mitsubishi er også et eksempel på at riktig store, multinasjo nale selskap ser mot Norge og de marine ressursene våre. Ameri kanske DowDuPont, tyske BASF og EW Group og sveitsiske Fir menich er eksempel på andre. Om utlendingene så styrker eller tapper norsk fiskerinæring, er et åpent spørsmål. 20. oktober 2014 solgte staten alle sine aksjer i Cermaq ASA til japanske Mitsubishi Corporation. Siden har Cermaq vært det desid ert største sjømatselskapet i utenlandsk eie. Salget har åpenbart ikke hemmet investeringsviljen i Norge, noe det store nye slak teriet i Steigen er et bevis på. (Foto: Cermaq)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2019