Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1125874

Contents of this Issue

Navigation

Page 36 of 147

37 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2019 Øystein Sandøy DET ER FOR LENGST OPP- LEST OG vedtatt: Den norske sjømatnæringen — og spesielt flåteleddet — er til de grader mannsdominert. Det stemmer nok! Fortsatt er kvinner som mannskap og ansvarshavende i fiskeflåten et tilnærmet særsyn, muligens med et prisverdig unntak i fabrikk- trålerflåten. Denne flåtegruppen er utvilsomt flinkeste gutten (sic) i klassen, og rederne skamroser sine kvinnelige besetningsmed- lemmer. De er dyktige, flittige og net thendte, og har ofte en tålmo- dighet i arbeidet som man sjeld- nere finner hos menn. Det verserer en masse teorier om hvorfor det er blitt slik. At fiske- flåten og for den del sjømatnærin- gen totalt sett er mannsdo minert, på samme måte som det kan sies at de typiske omsorg syrkene er kvinnedominert. Alle kan være like gode, eller like dårlige. En teori som er fremsatt, er at fiskeryrket av ulike grunner synes mer at- traktivt for menn enn for kvinner. I tillegg kommer selvsagt lange fravær fra hjemmet, barnefødsler etc. Så får man diskutere hvorvidt det er genetisk eller kulturelt betin- get, eller om andre faktorer er inne i bildet. Marie Simonsen & Co. vil sikkert hevde at det hele bunner i et foreldet kvinnesyn, og at den norske fisker — eller enhver mann for den del — er en utemmet gro- bian med én eneste tanke i hodet: Å få den stakkars kvinnen inn på lugaren, låse døren og starte gyteprosessen. Dem om det! Det lille jeg har av erfaring på området tilsier det mot- satte. Ved to anledninger har vi hatt kvinner med oss som mann- skap. Det tok nesten overhånd an- dre veien, med kavalermenta litet og hjelpsomhet. Når f.eks. en tung dregg skulle om bord eller over bord, ilte karene til med hjelpende hender. Begge damene ble i det lengste skånet for tunge tak, og det ble ikke registrert ett eneste til- felle av upassende opptreden. Det ble gitt de strengeste direktiver om den slags på forhånd, og karene oppførte seg som de mest galante gentlemen. Men næringen vår er manns- dominert. Det faktum kommer vi ikke unna, og det samme gjør seg dessverre gjeldende i organisasjon sapparatet vårt. Vi finner kvinnelige styremedlemmer og ansatte her og der, og ellers i ymse tillitsverv, men den første kvinne lige leder i f.eks. Norges Fiskarlag og Fiskebåt glimrer ennå med sitt fravær. Igjen kan det helt sikkert være masse grunner til at det forholder seg slik. Gode og dårlige! Til vårt forsvar kan det nok sies at vi har sørgelig få å velge mellom, og at våre skjønne Kvinnelig autoritet og hoppende gale fiskere Juristen Henriette Skaar har overtatt som daglig leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag med hovedkontor i Måløy. Det mener Øystein Sandøy bør markeres med et intervju i «Norsk Fiskerinæring». Han gjorde det like godt selv! (Foto: Privat)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2019