Norsk Fiskerinæring

Utgave 4 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1125874

Contents of this Issue

Navigation

Page 135 of 147

136 "Norsk Fiskerinæring" nr. 4 - 2019 Dannelsen av det nye forskningskonsernet NORCE er et eksempel på minst to ting: For det første iveren i forsknings- verdenen etter å finne navn som betyr veldig mye. NORCE skal ikke minst gi omver denen assosiasjoner til engelske norce, og knytte an til det norrøne, til det nordlige og røttene her i landet. Sam- tidig er det en kortform for Norwegian Rese- arch Centre AS, som er selska pets formelle navn i Foretaksregisteret. Parallellene til dan- nelsen av Nofima er flere. Det blir fagrikt med flere lokaliteter i store deler av landet. Det blir ikke minst svært, og man står nødvendigvis midt i en kompleks prosess. Størrelse og vekst gjennom sammenslå- ing eller oppkjøpt er den andre tingen NORCE er eksempel på. Kom- muner, fylkeskommuner, universiteter, sykehus, lensmannskontor, opp- drettsselskap, fiske båter og forskningsinstitutter! Sammenslåing og større enheter har vært tonen i dette årtusenet. Det hen- der man lurer på om det aller mest drives frem av et ubegrunnet krav om at noe må skje. Som regel er det også rasjonelle argu- menter, noe vi vil se i den- ne utgaven av «Fisk og Forskning». Forsknings- institutter må kjempe om de beste på jobbmarkedet — og mot de beste, også internasjonalt i kampen om oppdrag. Kan de nye FoU-kjempene likevel få for stor innflytelse? Og ruve for mye i forhold til mange av partnerne deres i næringslivet? Det er ikke godt å si, men selv om vi ønsker nye, store NORCE velkommen, tror vi også det er bra med noen som ikke er fullt så store, som Møreforsking og Nord- landsforskning. Store OG små er en modell som er gjenkjen nelig for folk i fiskerinæringen. NORCE blir utvilsomt større enn Nofima om det telles arbeids plasser og omsetning. Hvor viktig NORCE blir for fiskeri- og havbruksnæringen, må nesten ledelse og for- skere bevise i årene som kommer. I dagens utgave av «Fisk og Forskning» viser vi at de helt klart blir å regne med. Fremstøtet innen digitalisert akva- kultur kan være et signal om at de kan bli førende. Tre forskere og rådgivere som nå er blitt en del av NORCE. Fra venstre Dominique Durand, Naouel Gharbi og Alla Sapronova. (Foto: HMS) De som har brukt det siste tiåret til å venne seg til navn som Iris, Uni-Research, CMR, Ag- derforskning og Teknova, står foran en enkel omskolering: Nå er det NORCE. En ny gigant i forsknings- og innovasjonsverdenen. Finnes det fellestrekk for en slik kjempe blekksprut som favner så mange fag? Ja, at man snakker på tvers av fagene, er svaret fra Dominique Durand i NORCE. Vi har snakket på tvers av NORCE. NORCE: Nest størst og kan de bli viktigst? Laksen som svømmer rundt i merdene til Kvarøy Fiske- oppdrett i Lurøy i Nordland, er relativt uvitende om at den snart skal få blod og gjel- ler endevendt av forskere. Den tenker neppe gjennom at det tross alt kan være til laksehetens beste: At data- ene den forsyner forskerne og oss med, på sikt kan gjøre det mulig å komme fiskesykdommer i forkjøpet. De svømmende blodgiverne i Kvarøy blir først ut i det nye forskningsprosjektet Predict-fit som vil bruke maskinlæring og såkalt big data til å bedre fiske velferden og redusere sykdom. Det er spennende så det holder, men innledningsvis nøyer vi oss med å påpeke to forhold: Til for skjell fra andre forsøk med svømmende laks, er ikke prosjektle deren ma- rinbiolog, men dataforsker. Og; forskningsinstituttet Uni-Research, som var fors- kningspartneren i prosjektet da for skningsmidlene ble søkt og etter hvert gitt tilsagn om, eksister er ikke lenger. I likhet med 5-6 andre norske forskningsinstitut ter inngår nå Uni-Research i Norges nest største forskningsinsti tutt, NORCE. Dermed har data- forsker Alla Sapronova i Ber- gen nå til sammen ca. tusen

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 4 - 2019